Przygotowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a VATU. Nowy wzór deklaracji został przygotowany w związku ze zmianami wprowadzanymi w ramach tzw. pakietu paliwowego.

Z dodanego art. 103 ust. 5ac VATU wynika, że we wszystkich przypadkach, w których termin płatności VAT określony zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 103 ust. 5a VATU przypadnie przed powstaniem obowiązku podatkowego, termin płatności zostanie przesunięty odpowiednio na dzień następujący po dniu powstania obowiązku podatkowego.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Zatem zmiany w pakiecie paliwowym wprowadziły różne terminy zapłaty podatku w zależności od tego czy i kiedy wystawiono fakturę.

Obecny wzór deklaracji VAT-14 (wersja 3) nie zawiera informacji o dacie wystawienia faktury, co powoduje, że w przypadku wpłaty dokonanej po upływie 5 dni od daty transakcji, system ZEFIR 2 automatycznie nalicza odsetki za zwłokę, które nie zawsze są należne. Brak informacji o dacie wystawienia faktury może utrudniać organom podatkowym ustalenie prawidłowego terminu płatności dla poszczególnych transakcji wykazanych w tej deklaracji. W niektórych przypadkach konieczna jest ręczna weryfikacja i wyjaśnianie z podatnikami czy wpłaty podatku następowały w terminie.

Z tego powodu w celu lepszego zautomatyzowania procesu obliczania i poboru podatku dokonano zmian we wzorze deklaracji VAT-14 (w tym również w stanowiącym jego integralną część załączniku VAT-14/A) i dodano daty wystawienia faktury dla poszczególnych transakcji. Nowy wzór deklaracji VAT-14 (wersja 4) ma zacząć obowiązywać od 1.6.2023 r. Do okresów rozliczeniowych przypadających przed tym dniem należy stosować przepisy dotychczasowe.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź