Nowy Standard określa zasady rachunkowości stosowane w odniesieniu do ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawnień dotyczących przychodów ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów oraz niektórych związanych z przychodami kosztów doprowadzenia do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

Standard KSR nr 15 zostały opublikowane wskazówki dotyczące:

  • warunków, których spełnienie pozwala ustalić i ująć przychody ze sprzedaży
  • umowy sprzedaży zawartych na szczególnych warunkach (np. barter, sprzedaż komisowa, sprzedaż warunkowa, sprzedaż promocyjna czy też sprzedaż z udzielonym przyrzeczeniem odkupu)
  • zmniejszania przychodów (tu m.in. zwroty, rabaty, dopłaty)
  • kosztów doprowadzenia do zawarcia umowy
  • prezentacji i ujawniania informacji o przychodach ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów w sprawozdaniu finansowym.
Więcej treści z rachunkowości po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Ważne!

Zgodnie z uchwałą, KSR nr 15 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2023 roku.

Źródło:  Ministerstwo Finansów