Dnia 4 kwietnia 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości („KSR”) pt. „Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę” (więcej na ten temat tutaj).

Więcej treści rachunkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Rekomendacje KSR dotyczą prezentacji i ujawniania skutków agresji Rosji na Ukrainę w sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności, a także uwzględnienia związanych z tym zdarzeń w księgach rachunkowych, w szczególności przychodów i kosztów związanych z pomocą uchodźcom. Rekomendacje mają zastosowanie zarówno do sprawozdań, gdy dzień bilansowy przypadł przed 24 lutego 2022 r. (dniem rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę), jak również tych, gdy dzień bilansowy przypadał 24 lutego 2022 r. lub później. Adresatem rekomendacji są kierownicy jednostek i osoby, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, członkowie rad nadzorczych, biegli rewidenci, a także interesariusze oczekujący rzetelnej i jasnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej oraz o wyniku finansowym jednostki.

Więcej: https://www.gov.pl/web/finanse/rekomendacje-sprawozdanie-finansowe-i-sprawozdanie-z-dzialalnosci-w-warunkach-rosyjskiej-agresji-na-ukraine

Źródło: Polska Izba Biegłych Rewidentów

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź