Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. zmienia: ustawę z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych oraz ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Wprowadzane zmiany dotyczą w szczególności:

 1. rozszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy o warunki wykonywania działalności gospodarczej przez niektóre instytucje obowiązane;
 2. rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych, m.in. o  osoby lub podmioty prowadzące handel dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami o wartości co najmniej 10 tys. euro,
 3. rozszerzenia zakresu rocznego sprawozdania przedstawianego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Prezesowi Rady Ministrów;
 4.  rozszerzenia zakresu krajowej oceny ryzyka;
 5.  rozszerzenia przypadków obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje zobowiązane;
 6. rozszerzenia przypadków obowiązkowego stosowania przez instytucje obowiązane wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego;
 7. rozszerzenia ustawy o przepisy dotyczące nadzoru nad instytucjami obowiązanymi w zakresie stosunków tych instytucji z państwami trzecimi wysokiego ryzyka;
 8. rozszerzenia ustawy o przepisy chroniące pracowników lub współpracowników instytucji obowiązanej anonimowo zgłaszających naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 9. uzupełnienia przepisów dotyczących prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
 10. uzupełnienia przepisów dotyczących udostępniania innym podmiotom informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
 11. uzupełnienia ustawy o przepisy dotyczące współpracy właściwych polskich organów z właściwymi organami innych państw członkowskich;
 12. uzupełnienia ustawy o przepisy dotyczące działalności regulowanej na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych;
 13. rozszerzenia czynów, za które instytucjom obowiązanym mogą być wymierzone kary administracyjne;
 14. uzupełnienia słownika wyrażeń ustawowych oraz zmiany niektórych definicji (m.in. państwa członkowskiego, beneficjenta rzeczywistego oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne).

Przedsiębiorcy, którzy obecnie prowadzą działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych (tj. bez obowiązku wpisu do rejestru) dostosują swoją działalność do nowych wymogów w terminie do 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, w tym w zakresie wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Ustawa określa skutki finansowe związane z wejściem w życie wprowadzanych przepisów. W latach 2021–2030 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wyniesie 6 220 tys. zł.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących m.in. rozszerzenia zakresu gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej statystyk, uszczegółowienia zasad dotyczących stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka, które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Przepisy dotyczące m.in. mechanizmów weryfikacji danych oraz przepisy w zakresie działalności regulowanych na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych – wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej przekaże krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Komisji Europejskiej, państwom członkowskim oraz europejskim urzędom nadzoru, po akceptacji Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego –
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.