W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 579 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 23.3.2021 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych.

Z art. 132 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.), w brzmieniu od 1.4.2021 r., wynika, że podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania VAT wynikającej z tej usługi. Organami właściwymi w sprawie opłaty są organy podatkowe właściwe w sprawach VAT w zakresie tej usługi.

Podmioty te sporządzają zbiorczą deklarację miesięczną według określonego wzoru i składają ją do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym upłynął termin na wystawienie faktury VAT na wynagrodzenie lub jego część. Deklaracje składa się do właściwego urzędu skarbowego.

Rozporządzenie określa wzór tej deklaracji na formularzu DRA-2(1), który stosuje się począwszy od rozliczeń opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych za kwiecień 2021 r.

Tym samym utraciło moc rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 1.3.2011 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych (Dz.U. z 2011 r. poz. 311).