W projekcie rozporządzenia określono wzór:

1) deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką inną niż stawka zerowa (AKC-UA);

2) kwartalnej deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką zerową (AKC-UAKZ).

Konieczność przygotowania rozporządzenia wiąże się ze zmianami wprowadzanymi do ustawy o podatku akcyzowym, ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw. Z wprowadzonych zmian wynika, że w przypadku dokonanego na potrzeby wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i opodatkowanych na terytorium kraju zerową stawką podatku akcyzowego, z 1 lipca 2021 r. wystąpi obowiązek składania deklaracji kwartalnych. Z tej przyczyny w projekcie rozporządzenia określono nowy, dotychczas nie funkcjonujący, wzór deklaracji AKC-UAKZ. Z uzasadnienia do projektu wynika, że wprowadzenie tej zmiany ma na celu pozyskanie danych pozwalających na oszacowanie wielkości preferencji podatkowych, co związane jest m.in. z art. 14 ust. 2 dyrektywy Rady 2011/85/UE z 8.11.2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, który stanowi, że Państwa Członkowskie publikują szczegółowe informacje na temat wpływu preferencji podatkowych na dochody. Deklaracje AKC-UAKZ będą składane za okresy kwartalne. Podatnik będzie obowiązany do złożenia deklaracji kwartalnej do 10 dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pierwsze deklaracje trzeba będzie złożyć do 10 listopada 2021 r.

Ponadto projekt rozporządzenia określa wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką inną niż stawka zerowa (AKC-UA). Wzór deklaracji AKC-UA stanowi powtórzenie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 24.1.2018 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 267 oraz z 2019 r., poz. 2320). Wprowadzone zmiany w tym wzorze mają jedynie charakter aktualizujący i porządkujący.