W rozpoznawanej sprawie podatnik zwrócił się do Dyrektora KIS z pytaniem: „Czy w deklaracji DSF-1 składanej w 2024 r. a dotyczącej dochodów osiągniętych w 2023 r. może (…) pomniejszyć wykazane dochody o kwotę straty za lata ubiegłe w wysokości X PLN, uwzględnionej w deklaracji PIT-38 dotyczącej dochodu w roku podatkowym 2023?”.

Zdaniem podatnika dochody będące podstawą obliczenia daniny solidarnościowej za dochody w 2023 r. powinny zostać pomniejszone o stratę z lat ubiegłych wykazaną w deklaracji podatkowej PIT-38 za 2023 r. w kwocie X – pole 28.

Pobierz Raport wynagrodzeń w księgowości 2023/2024! Sprawdź

W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe i wskazał, że skoro na podstawie art. 30h ust. 2 PDOFizU podstawę obliczenia daniny solidarnościowej ustala się na podstawie zasad określonych w art. 27 ust. 1 bądź też art. 30b, to co do zasady zastosowanie (do obliczenia tej podstawy) znajduje również art. 9 ust. 3.

Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 3 PDOFizU o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

W świetle powyższej interpretacji Dyrektora KIS należy zatem przyjąć, że dla potrzeb ustalenia wysokości daniny solidarnościowej za dany rok podatkowy podatnik może pomniejszyć podstawę jej obliczenia o wskazaną stratę podatkową z lat ubiegłych wykazaną w PIT-38.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź