Od 1.7.2024 r. wzrosło po raz drugi wynagrodzenie minimalne w 2024 r. Zatem wzrosły też kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Odpowiedzialny za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe

Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada jak sprawca podatnik, ale także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną (art. 9 § 3 KKS). W konsekwencji za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia odnośnie prowadzonej działalności w pierwszej kolejności odpowiada przedsiębiorca, a w określonych okolicznościach również np. księgowa (podmiot prowadzący finanse przedsiębiorcy).

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

W 2024 r. kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, które wyznaczane są w oparciu o aktualne minimalne wynagrodzenie jest znacznie wyższe niż w 2023 r. Minimalne wynagrodzenie przy tym w 2024 r. jest po raz kolejny dwukrotnie podwyższane (po raz pierwszy dwukrotnie podwyższane było w 2023 r.).

Od 1.1.2024 r. do 30.6.2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4242 zł, a od 1.7.2024 r. w wynosi 4300 zł (czyli wzrosło o 700 zł w stosunku do obowiązującego w tym okresie w 2023 r.). Minimalne wynagrodzenie zostało ogłoszone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14.9.2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1893).

Kara grzywny za wykroczenia skarbowe

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe jest określana kwotowo. Zgodnie z art. 48 KKS, kara grzywny w przypadku wykroczeń skarbowych, może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.

Wykroczeniem może być czyn zabroniony, jeśli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. A zatem w okresie od 1.7.2024 r. do 31.12.2024 r. wykroczeniem może być czyn zabroniony jeśli kwota uszczuplenia nie przekracza 21 500 zł (5 x 4300 zł).

Kara grzywny orzeczona za wykroczenie skarbowe w okresie od 1.7.2024 r. do 30.7.2024 r. może być wymierzona od kwoty 430 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 86 000 zł (20 x minimalne wynagrodzenie).

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe

W przypadku orzeczenia kary grzywny za przestępstwa skarbowe, zgodnie z art. 23 KKS, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks karny skarbowy nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720.

Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Niemniej jednak, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia. Zatem stawka dzienna w okresie od 1.7.2024 r. do 31.12.2024 r. nie może być niższa od: 143,33 zł (4300 zł/30). Jednocześnie stawka dzienna nie może przekraczać jej 400-krotności, czyli w okresie od 1.7.2024 r. do 31.12.2024 r. nie może przekraczać kwoty 57 332 zł (400 x 143,33zł).

W rezultacie, stawka dzienna w okresie od 1.7.2024 r. do 31.12.2024 r. mieści się w granicach kwot: od 143,33 zł do 57 332 zł.

Kara grzywny za przestępstwa skarbowe może być natomiast orzeczona w okresie od 1.7.2024 r. do 31.12.2024 r. w granicach kwot: od 1433,30 zł (10 stawek dziennych x 143,33 zł) do 41 279 040 zł (720 stawek x max stawkę dzienną, tj. 57 332 zł).

Tabela. Wysokość kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe od 1.7.2024 r.

Wykroczenia
Granica między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym (5-krotność minimalnego wynagrodzenia) 21 500 zł
Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem (od 1/10 do 5-krotności minimalnego wynagrodzenia) od 430 zł

do 21 500 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem

(od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 430 zł

do 86 000 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem

od 1/10 do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 430 zł

do 43 000 zł

Przestępstwa
Stawka dzienna od 143,33 zł

do 57 332 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem od 1433,30 zł

do 41 279 040 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd nakazem od 1433,30 zł

do 41 279 040 zł