1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy PDOPrU zobowiązujące podatników do sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Zgodnie z nimi informacja ta podlega publikacji na stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W tym terminie należy również powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z 9.12.2020 r., podatnicy mają obowiązek publikacji informacji o strategii podatkowej za 2020 r., w terminie do końca grudnia 2021 r.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Najwięksi podatnicy

Obowiązek ten dotyczy podatników, o których mowa w art. 27b PDOPrU, a więc tych, których przychody przekraczają 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych – bez względu na wysokość osiąganych przychodów.

Zakres danych

Z obowiązku publikacji zostały wyłączone informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

PDOPrU nie zawiera zamkniętego katalogu danych, które mają być przekazywane w ramach publikowanej informacji. Wskazuje jednak na przykłady danych, które powinny być wykazane w informacji.

Jednymi z nich są informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wrtość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki.

Wskazany limit należy odnosić do łącznej wartości wszystkich transakcji, które w danym roku podatkowym zostały dokonane przez podatnika z podmiotami powiązanymi. W pierwszej kolejności podatnik powinien więc zsumować transakcje. Jeśli ich wartość nie przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego podatnika, to transakcje nie podlegają ujęciu w informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021 + wzory dokumentów – już w Systemie Legalis Sprawdź

Jeśli limit jest przekroczony, to transakcje muszą zostać ujawnione w informacji. Nie oznacza to jednak obowiązku ich szczegółowego ujmowania i opisywania.

Wystarczające jest wskazanie łącznej wartości transakcji zawartych z danym podmiotem powiązanym, ogólny opis charakteru transakcji (np. opłaty za usługi zarządcze, marketingowe czy doradcze) oraz wskazanie ogólnego charakteru powiązań między podmiotami. Nie ma potrzeby określania charakteru każdej transakcji. Nie trzeba też publikować – w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi – danych naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa podatnika.

Sankcje za brak, nie za błędy

Ewentualna sankcja (kara pieniężna) przewidziana w PDOPrU dotyczy braku poinformowania naczelnika US o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja. Ewentualne błędy w opublikowanej informacji o realizowanej strategii podatkowej nie są czynnością karalną na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.

Źródło: Ministerstwo Finansów