Zakres zmian

Wymóg wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów z 4.12.2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1803) wynika z uchwalonej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzającej pakiet zmian dotyczących e-commerce i implementacji przepisów unijnych dotyczących niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość.

Co się zmienia?

Jak wynika z opublikowanego na stronach RCL projektu, resort finansów zaproponował nowe brzmienie załącznika do rozporządzenia określającego informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej, oraz sposób opisu niektórych informacji. Całkowite nowe brzmienie otrzymał pkt 1 poz. 9 załącznika. Zgodnie z projektem brzmi on następująco:

„Oświadczenie podatnika, że w państwie członkowskim, do którego jest kierowany wniosek, w okresie, do którego odnosi się wniosek, podatnik nie dokonywał dostaw towarów lub świadczenia usług, z wyjątkiem:

1) usług transportu i usług pomocniczych do takich usług, zwolnionych zgodnie z przepisami państwa członkowskiego zwrotu implementującymi przepisy art. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 lub 160 dyrektywy 2006/112/WE;

2) usług, wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i dostaw towarów dokonywanych przez podatnika ułatwiającego takie dostawy zgodnie z art. 14a ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE, rozliczanych według procedury szczególnej określonej w tytule XII w rozdziale 6 w sekcji 3 tej dyrektywy;

3) sprzedaży na odległość towarów importowanych rozliczanej według procedury szczególnej określonej w tytule XII w rozdziale 6 w sekcji 4 dyrektywy 2006/112/WE;

4) dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz osoby zobowiązanej do zapłaty podatku od wartości dodanej zgodnie z przepisami państwa członkowskiego zwrotu implementującymi przepisy art. 194–197 i art. 199 dyrektywy 2006/112/WE”.

Wprowadzenie nowego brzmienia załącznika ma na celu ułatwienie podatnikom stosowania przepisów i uniknięcie sytuacji, w której dwa różne załączniki będą określały wymagane dane.

Przepisy przejściowe

Projektowane rozporządzenie wprowadza przepisy przejściowe. Zakładają one, że do wniosków o zwrot podatku za 2020 r. i za okres od 1.1.2021 r. do 30.6.2021 r. będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. W przypadku wniosków o korektę zaproponowano, by wnioski te były składane na zasadach dotychczasowych.

Etap legislacyjny: projekt na etapie opiniowania.