Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:

  1. osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,
  2. przedsiębiorstwa w spadku,
  3. spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
  4. spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku,
  5. spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne – jeśli ich przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro.

Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą zarówno samodzielnie, jak i w formie spółki, to limit przychodów za poprzedni rok odnosi się odrębnie do każdej z tych działalności. Ponadto, jeśli z jednej działalności podatnik przekroczy limit 2 mln euro, nie znaczy to, że nie może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych drugiej działalności. Do limitu 2 mln euro nie wlicza się kwot, o które podatnik zmniejszył lub zwiększył przychody i dla których upłynął 90-dniowy termin płatności.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Limit 2 mln euro oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

Nie dokonuje się w tym przypadku zaokrągleń. Pierwszym dniem roboczym października w tym roku był 3 października i z tego dnia należało wziąć kurs euro do wyliczenia limitu. Na ten dzień średni kurs euro wynosił 4,8272 zł. Zatem limit na 2023 r. wynosi 9 654 400 zł (2 000 000 euro x 4,8272 zł). Limit ten jest wyższy od limitu na 2022 r., który wynosił 9 188 200 zł.

Zwiększył się również limit uprawniający do kwartalnych wpłat ryczałtu, który wynosi równowartość 200 000 euro. Zatem w 2023 r. ryczałt będzie można uiszczać co kwartał, jeśli kwartalny przychód osiągnięty w 2022 r. nie przekroczył 965 440 zł (na 2022 r. było to limit 918 820 zł).

Warto w tym miejscu zauważyć, że podatnicy którzy wybrali formę opodatkowania ryczałtem w latach wcześniejszych nie muszą dokonać tego wyboru ponownie na 2023 rok, bowiem wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych prowadzonej działalności gospodarczej dotyczy również lat następnych.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź