1. Aspekt podatkowy – definicja kosztów reprezentacji

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 PDOFizU oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „koszty reprezentacji”. Brak definicji reprezentacji oraz odwołania do innych przepisów w zakresie tego pojęcia doprowadził w praktyce do licznych sporów na tym tle pomiędzy podatnikami a administracją podatkową.

Przez wiele lat zarówno organy podatkowe jak i większość sądów administracyjnych, odwoływały się do definicji słownikowej „reprezentacji” nawiązującej do okazałości, wystawności w czyimś sposobie życia związanej ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Jednak zmieniające się realia prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyjęte w tym zakresie dobre praktyki i obyczaje spowodowały, że to co dawniej mogło zostać uznane za reprezentację do takiej kategorii nie zostanie zaliczone obecnie. Rozumienie pojęcia „reprezentacja” uległo zmianie wraz z wyrokiem NSA z 17.12.2013 r., który został podjęty w poszerzonym składzie 7 sędziów. W wyroku, który do tej pory jest często przywoływany przez sądy administracyjne oraz organy podatkowe, czytamy, że:

„reprezentacja w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W podanym znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej zasobności, profesjonalizmu. Przy tak zdefiniowanym terminie „reprezentacji” kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma żadnego znaczenia”. (wyr. NSA z 17.12.2013 r.,  II FSK 702/1, Legalis)

Skład orzekający wyjaśnił również w ww. wyroku, że wydatki wymienione jako przykładowe w art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU, tj. usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych nie zawsze podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów. NSA podkreślił, że nie są one kosztami podatkowymi jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny.

W odpowiedzi na ww. wyrok Minister Finansów w dniu 25.11.2013 r. wydał interpretację ogólną DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521, w której zawarł następujące wnioski:

  1. Wymienienie w przepisach podatkowych jako przykładowych kosztów reprezentacji wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, iż wydatki tego rodzaju zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna, pod kątem warunków i okoliczności uzasadniających poniesienie takich wydatków.
  2. Dla kwalifikacji danych wydatków jako wydatków na reprezentację wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, świadczenia usług gastronomicznych etc, tj. nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. Nie ma bowiem możliwości skonstruowania miernika dla określenia poziomu wystawności, wytworności, okazałości czy przepychu jednakowego dla wszystkich podmiotów gospodarczych.
  3. Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU i art. 23 ust. 1 pkt 23 PDOFizU należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.
  4. Każda sprawa powinna być przedmiotem odrębnej oceny pod kątem okoliczności w jakich doszło do poniesienia omawianych wydatków. Poniesione wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych powinny spełniać wymogi przepisów art. 15 ust. 1 PDOPrU lub art. 22 ust. 1 PDOFIzU, czyli być poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie pozostają zatem w jakimkolwiek związku z przychodami podatnika wydatki np. na „obiady dla rodziny”, „fundowane przyjęcia dla znajomych”, „na usługi rozrywkowe”. Tego rodzaju, przykładowo podane wydatki, nie mieszczące się w kategorii kosztów uzyskania przychodów, nie mogą być w ogóle rozważane w kontekście wyłączeń z art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU i art. 23 ust. 1 pkt 23 PDOFizU.
Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

2. Wybrane aspekty podatkowe na podstawie aktualnego orzecznictwa i interpretacji

Stosowanie przepisów określonych przez art. 23 ust. 1 pkt 23 PDOFizU oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU nie zawsze jest oczywiste, tym bardziej, że rzeczywistość gospodarcza jest dynamiczna i złożona. Dlatego warto przyjrzeć się szczegółowym rozwiązaniom wybranych aspektów.

2.1. Uznanie reklamacji, mimo braku własnej winy

Uznanie reklamacji ze względu na chęć pozostawania w dobrych relacjach z klientem oraz zachowania dobrej reputacji firmy, w sytuacji braku własnej winy, skutkuje poniesieniem wydatku na reprezentację. Do takich okoliczności odniósł się skład orzekający w prawomocnym wyroku WSA w Warszawie  Spór w tej sprawie dotyczył podatnika (banku), który w toku prowadzonej przez siebie działalności ponosił wydatki z tytułu kwot wypłaconych klientom, mimo uznania reklamacji za niezasadną, z uwagi na stwierdzenie braku winy lub nieprawidłowości po stronie banku. Jak wynika z wyjaśnień banku zdarzały się sytuacje, w których bank – mimo braku winy leżącej po jego stronie, tj. braku błędu wynikającego z pomyłki pracownika lub nieprawidłowego działania systemu informatycznego – decydował się na częściową lub całkowitą wypłatę kwoty, o którą wnioskował klient składający reklamację. Zdaniem banku powodem takiego działania była chęć zachowania i zabezpieczenia swojego źródła przychodów. Nieuznanie określonych reklamacji mogłoby skutkować wśród klientów utratą zaufania i pogorszeniem opinii na temat banku, powodując tym samym straty po jego stronie, w tym spadek dochodów. Dlatego bank – dbając o utrzymanie jak najlepszych opinii o swoich produktach i o swojej działalności – wypłacał żądane kwoty lub w inny sposób próbował zaspokoić roszczenia klientów. Zdaniem banku, kwoty wypłacone w ten sposób klientom – jako ponoszone racjonalnie i rozsądnie w celu osiągnięcia przychodów podatkowych zgodnie z art. 15 ust. 1 PDOPrU – miał on prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jednak organ podatkowy i sąd administracyjny pierwszej instancji miały inne zdanie na ten temat twierdząc, że poniesione wydatki, związane z reklamacjami klientów banku, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w związku z treścią art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU. Ich charakter był bowiem związany z kreowaniem określonego wizerunku firmy na zewnątrz. Celem ponoszenie tych wydatków, mimo uznania reklamacji za niezasadne, była dbałość o wizerunek banku, chęć utrzymania jak najlepszych opinii wśród klientów, także tych potencjalnych. Wydatki te świadczą o kreowaniu i utrwalaniu pozytywnego wizerunku banku, czyli lepszego postrzegania go na zewnątrz i noszą znamiona reprezentacji. Tym samym są one wyłączone z kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU. W wyroku czytamy, że:

„(…) wydatki związane z wypłatą kwot na rzecz klientów w sytuacji uznania ich reklamacji za niezasadną, stanowią koszt reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU.

(…) wypłata kwot na rzecz klienta, mimo braku winy czy nieprawidłowości po stronie banku, jest działaniem powiązanym przede wszystkim z wizerunkiem banku”. (wyr WSA z 21.10.2020 r., III SA/Wa 59/20, Legalis).

2.2. Zakup żywności dla pracowników i zleceniobiorców do spożycia w czasie pracy

Zapewnianie pracownikom artykułów spożywczych w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych jest obecnie standardową praktyką na rynku pracy. W przypadku, gdy są one sfinansowane przez pracodawcę z jego środków obrotowych podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 PDOFizU oraz art. 15 ust. 1 PDOPrU. O ile organy podatkowe nie kwestionują ujęcia w rachunku podatkowym tego rodzaju wydatków poniesionych na pracowników, to przekazanie tych samych artykułów spożywczych na rzecz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych skutkuje, ich zdaniem, wyłączeniem z kosztów podatkowych. Przykładem jest spór rozstrzygnięty prawomocnym wyrokiem WSA w Poznaniu. Sprawa dotyczyła podatnika, który pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych udostępniał artykuły spożywcze takie jak: woda, kawa, herbata, mleko, cukier, soki, napoje gazowane (w tym napoje energetyczne), pieczywo, serki, wędliny, masło, dżemy, jogurty, słodycze, owoce, warzywa, paluszki, płatki śniadaniowe, kanapki gotowe lub wykonane z zakupionych produktów spożywczych. Zdaniem organu podatkowego wydatki poniesione na zakup tych artykułów spożywczych stanowiły koszt podatkowy w przypadku przeznaczenia ich do spożycia przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, natomiast w przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów (wyr WSA w Poznaniu. z 19.8.2020 r., I SA/Po 374/20, Legalis).

W ww. wyroku WSA w Poznaniu wykluczył przede wszystkim uznanie opisanych wydatków za koszty reprezentacji. Nawiązując do przywołanego na wstępie wyroku NSA (wyr. NSA z 17.12.2013 r., II FSK 702/11, Legalis) wskazał, że koszty poniesione przez spółkę na zakup żywności oraz napojów przeznaczonych do ogólnej konsumpcji dla pracowników i zleceniobiorców – mimo tego, że zostały wymienione jako przykładowe w treści art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU – nie należą do kosztów reprezentacyjnych. Wydatki te mają wpływ na stworzenie odpowiednich warunków wykonywania obowiązków służbowych przez obie grupy pracowników i służą zwiększeniu przychodów spółki. Są zatem rozpatrywane jako koszt podatkowy na zasadach ogólnych, w oparciu o art. 15 ust. 1 PDOPrU.

Warto przy tym dodać, że WSA w Poznaniu nie zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego różnicującym konsekwencje podatkowe ze względu na rodzaj zawartej umowy. Skład orzekający w niniejszej sprawie stwierdził, że w przedstawionych okolicznościach:

„(…) nie istnieje żadna zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma grupami pracowników, przyjmując jako kryterium ocenne związek wydatków z przychodami skarżącej. Jedni i drudzy realizują te same cele, które w efekcie finalnym mają służyć uzyskaniu przychodów przez skarżącą. Forma umowy łączącej pracowników ze Spółką pozostaje bez znaczenia. Ważne są okoliczności, w jakich realizowana jest współpraca”.

Argumentacja wskazana w ww. wyroku jest bardzo istotna dla podatników, ponieważ organy podatkowe generalnie kwestionują wszelkie „ponadplanowe” wydatki na rzecz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Natomiast zdaniem WSA w Poznaniu drobny poczęstunek dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej może być uznany za koszt uzyskania przychodów, jeśli służy on uzyskaniu bardziej wydajnej pracy, chociażby poprzez minimalizowanie przerw w trakcie jej świadczenia na „organizowanie” we własnym zakresie napoju lub drobnej przekąski. W ocenie Sądu podatnik miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do spożycia przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

2.3. Zakup usług gastronomicznych pozostających w związku z osiąganymi przychodami

Fakt, że nie każdy zakup żywności czy usługi gastronomicznej – pomimo wymienienia ich jako przykładowe koszty reprezentacji w art. 23 ust. 1 pkt 23 PDOFizU oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU – podlega wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów, podkreślił już NSA w przywołanym na wstępie wyroku z 17.12.2013 r. który został podjęty w poszerzonym składzie 7 sędziów. W przypadku zakupu usług gastronomicznych w analogiczny sposób kwestię tę ocenił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 27.5.2020 r., 0112-KDIL2-2.4011.235.2020.1.AA. Pismo dotyczy podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług detektywistycznych, które polegają na zdobywaniu określonych dowodów (dokumentacji zdjęciowej, nagrań filmów, stwierdzeniu miejsca pobytu danych osób, itp.). Podatnik, świadcząc te usługi, musi zadbać, aby zachowanie jego lub pracowników nie odbiegało od zachowania wymaganego w danej sytuacji. Świadczenie tych usług na zlecenie konkretnego klienta wymaga czasem konsumowania posiłku w restauracji. Podczas zbierania dowodów w restauracji podatnik lub jego pracownik nie może bowiem siedzieć przy stoliku przez kilka godzin bez konsumowania czegokolwiek, bo wzbudziłoby to czujność osoby śledzonej. Zdaniem podatnika, zakup usług gastronomicznych od przedsiębiorstw prowadzących działalność w formie pubów, barów i restauracji – dokonany w celu obserwacji danej osoby lub osób – nie jest wydatkiem reprezentacyjnym i powinien stanowić koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust 1 PDOFizU, ponieważ służy realizacji zlecenia. W tych okolicznościach organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe stwierdzając, że wydatki poniesione na zakup usług gastronomicznych:

„(…) nie mają charakteru reprezentacyjnego, nie mają na celu kształtowania pozytywnego wizerunku firmy, nie są związane z podejmowaniem klientów (osób zlecających wykonanie usługi detektywistycznej). Zatem ww. wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę nie należy traktować jako kosztów reprezentacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 PDOFizU. (…) Służą one osiągnięciu przychodów z tytułu usług detektywistycznych i jako koszty prawidłowego funkcjonowania i prowadzenia działalności gospodarczej spełniają kryteria zawarte w art. 22 ust. 1 PDOFizU pozwalające zakwalifikować te wydatki do kosztów uzyskania przychodów”.

2.4. Upominki okolicznościowe dla pracowników, zleceniobiorców i kontrahentów

Firmy w toku prowadzonej przez siebie działalności przekazują pracownikom, zleceniobiorcom oraz kontrahentom rzeczowe prezenty związane z zaistnieniem różnych okoliczności, w tym np. z okazji jubileuszu firmy, świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, imienin pracownika czy innych ważnych wydarzeń. Wydatki poniesione na zakup tych upominków są odmiennie traktowane w zależności od tego kto jest ich odbiorcą: pracownik, zleceniobiorca czy kontrahent.

Upominek dla pracownika. Organy podatkowe przyjmują, że pojęcie „reprezentacji” odnosi się do budowania wizerunku firmy na zewnątrz, w relacjach z zewnętrznymi odbiorcami (np. kontrahentami, bankami, instytucjami finansowymi lub administracyjnymi). Z tego powodu pojęcie to nie dotyczy relacji zakład pracy – pracownik a różnego rodzaju wydatki na rzecz pracowników zasadniczo uznaje się za „wydatki pracownicze”. „Los” ten podzielają także upominki dla pracowników, czego potwierdzenie można odnaleźć w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 16.6.2021 r., 0114-KDIP2-1.4010.89.2021.3.PD. Pismo dotyczy spółki, która z okazji 30-lecia powstania i funkcjonowania przekazała 120 koszy upominkowych dla pracowników, w skład których wchodził m.in. kubek, notes, plecak i wino. Zakupy zostały sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy. Organ podatkowy uznał, że upominki dla pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych w związku z art. 15 ust. 1 PDOPrU. i nie można ich uznać za koszty reprezentacyjne. Jako koszt podatkowy zakwestionował jedynie wydatki związane z zakupem i przekazaniem pracownikom wina (wydatki na zakup alkoholu nie przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów). W piśmie czytamy:

„(…) wydatki na zakup upominków (z wyjątkiem wina) oraz wszelkie wydatki związane z ich przekazaniem pracownikom (koszty pakowania, konfekcjonowania i wysyłki, z wyjątkiem pakowania i konfekcjonowania wina) są niewątpliwie przejawem i wyrazem starań Wnioskodawcy jako pracodawcy dążącego do poprawy atmosfery pracy, poprzez stworzenie dogodnych warunków do pracy, co w konsekwencji zwiększa motywację do pracy, wydajność pracy i w efekcie nie pozostaje bez pozytywnego wpływu na uzyskiwane przez Spółkę przychody.

Ww. wydatki nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie cytowanych przepisów art. 16 ust. 1 pkt 28 i 45 PDOPrU, gdyż wydatki te nie są finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, lecz ze środków obrotowych Spółki a także nie można ich uznać za koszty reprezentacji”.

Analogiczne stanowisko Dyrektor KIS zaprezentował w interpretacji indywidualnej z 16.12.2019 r., 0114-KDIP2-1.4010.443.2019.1.SP.

Upominek dla zleceniobiorcy.

Organy podatkowe kwestionują natomiast ponoszenie wydatków na zakup upominków, w tym alkoholu, dla osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Kwestionują je nie z powodu uznania wydatków za reprezentacyjne, ale ze względu na brak związku przyczyno- skutkowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 PDOFizU oraz art. 15 ust. 1 PDOPrU. Tak Dyrektor KIS uznał m.in. w piśmie z 16.6.2021 r., 0114-KDIP2-1.4010.89.2021.3.PD, w którym czytamy, że:

„Zapewnienie upominków dla osób, które nie są pracownikami Spółki w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, nie ma wpływu na wykonanie umowy łączącej Spółkę z tymi osobami, co w konsekwencji powoduje, że nie została spełniona podstawowa przesłanka uznania takiego wydatku za koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 PDOPrU”.

Upominek dla kontrahenta. 

Za koszty uzyskania przychodów nie mogą również zostać uznane wydatki poniesione na zakup upominków, w tym alkoholu, dla kontrahentów, ponieważ należą one do kategorii wydatków reprezentacyjnych, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 PDOFizU oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU. Zdaniem organów podatkowych zakup upominków przekazanych kontrahentom, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie określonego wizerunku podatnika, dobrego obrazu jego firmy czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami, należy do wydatków wyłączonych z kosztów podatkowych. Takie stanowisko Dyrektor KIS zaprezentował w interpretacjach indywidualnych z 16.6.2021 r., 0114-KDIP2-1.4010.89.2021.3.PD oraz z 30.4.2020 r., 0114-KDIP2-1.4010.37.2020.4.KS. W tym ostatnim piśmie czytamy, że wydatki poniesione na:

„(…) artykuły spożywcze (w tym alkohol) przekazywane kontrahentom jako prezenty w celu, jak podano w opisie stanu faktycznego, podtrzymania dobrych relacji Spółki z kontrahentem, należy (…) uznać za koszt reprezentacji, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU”.

Cechy reprezentacji noszą również wydatki poniesione na upominki dla kontrahentów w postaci biletów do kina, biletów do teatru, biletów na imprezy kulturalne, sportowe, itp. Zdaniem Dyrektora KIS, wyrażonym w interpretacji indywidualnej z 12.3.2020 r., 0114-KDIP2-1.4010.42.2020.1.KS, nie stanowią one:

„(…) kosztów uzyskania przychodów, gdyż noszą znamiona reprezentacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU.”

Wartość upominku dla kontrahenta – prezent prezentowi nierówny

Jak podkreślił NSA w przypadku prezentów przekazywanych kontrahentom znaczenie może mieć również ich wartość. O ile bowiem przekazanie kubka lub długopisu można uznać za wydatek dokonany w ramach reklamy, która jest kosztem podatkowym na zasadach ogólnych, to przekazanie kontrahentowi ekskluzywnego upominku w postaci np. pióra wiecznego czy markowego portfela będzie już wydatkiem reprezentacyjnym wyłączonym z kosztów podatkowych. NSA w ww. wyroku wskazał, że choć ustawy o podatkach dochodowych nie wskazują progu wartościowego wydatków, który pozwoliłby na rozgraniczenie wydatków na reklamę od wydatków na reprezentację, to nie można przyjąć, że:

„(…) wręczenie prezentu niezależnie od jego wartości, bo ustawa tej kwestii nie reguluje, w każdym przypadku może być uważane za działanie podejmowane w ramach reklamy. Kryterium wartości, jeśli nawet nie uznać go samego w sobie za przesądzające, jest niewątpliwie kryterium bardzo istotnym. Co do zasady i kierunkowo wzrost wartości wręczanych prezentów powoduje przesunięcie akcentów z reklamy na reprezentację”. (wyr. NSA z 18.10.2017 r., II FSK 2538/15, Legalis)

Na wartość przekazywanego upominku zwrócił również uwagę Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 11.12.2018 r., 0111-KDIB1-1.4010.460.2018.1.NL, z której wynika, że:

„(…) wydatki jakie poniósł Wnioskodawca w związku nabyciem drobnych upominków z logo firmy takich jak pendrivy, statuetki, dyplomy, kubki, powerbanki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 PDOPrU, gdyż ww. wydatki nie mają charakteru reprezentacyjnego. Obecność drobnych upominków jest dziś bowiem tak powszechna, że nie przyczynia się do budowy wizerunku firmy i to ich brak może uchodzić za odstępstwo od zwyczajowego postępowania. W konsekwencji ww. wydatki nie będą podlegać wyłączeniu określonemu w art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU i będą mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodów”.

2.5. Wydatki na wystrój firmy

W kontekście kosztów reprezentacji nie sposób pominąć wydatków poniesionych na wystrój firmy i terenu wokół niej, które – poprzez estetyczny wygląd i przyjemną atmosferę – mają wpływać na pozytywny odbiór firmy. Zakup roślin, doniczek, wazonów, kwiatów, obrazów lub grafik na ściany, zegara, itp. jest w zasadzie wpisany w standard prowadzenia działalności. Jeśli wydatki te nie wykraczają poza zwyczajowo przyjęte standardy i są dostosowane do powszechnie panujących w tym zakresie obyczajów, właściwych dla rozmiarów czy specyfiki prowadzonej działalności, to organy podatkowe nie uznają ich za wydatki reprezentacyjne, umożliwiając tym samym zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 PDOFizU oraz art. 15 ust. 1 PDOPrU. Przykładem takiego korzystnego dla podatników stanowiska jest interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 30.4.2020 r. sygn. 0114-KDIP2-1.4010.37.2020.4.KS. Pismo dotyczy spółki, która poniosła wydatki na zakup towarów i usług wykorzystywanych do wystroju i dekoracji pomieszczeń oraz terenów wokół budynków, w których prowadzona jest jej działalność gospodarcza. Za przykład ponoszonych wydatków spółka podała zakup: roślin ozdobnych wewnątrz oraz na zewnątrz firmy, donic, kamieni ozdobnych ogrodowych, parasoli, stolików i krzeseł, choinek i innych zwyczajowych dekoracji świątecznych, grafik, zdjęć, akwareli i tym podobnych dekoracji na ściany. W tych okolicznościach organ podatkowy uznał, że wskazane wydatki nie należą do kosztów reprezentacyjnych. W piśmie czytamy:

„Kosztem uzyskania przychodów będą także wydatki na wystrój i dekorację miejsc prowadzenia działalności Wnioskodawcy. Wydatki te stanowią koszty związane z funkcjonowaniem firmy, ponoszenie których związane jest z koniecznością sprostania wymogom stawianym w obecnych warunkach rynkowych przez klientów Spółki.”

Organ podatkowy zastrzegł jednak, że:

„(…) w przypadku, kiedy ponoszenie wydatków na wystrój i dekoracje miejsc prowadzenia działalności Spółki związane byłoby z budowaniem określonego wizerunku Spółki, wydatki takie należy zakwalifikować jako koszt reprezentacji, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU i wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów.”

Co więcej, wydatkiem reprezentacyjnym nie jest nawet zakup akwarium wraz z wyposażeniem umieszczone w holu siedziby spółki, do czego odniósł się Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 11.3.2021 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.13.2021.1.AH. W związku z zakupem i montażem akwarium o pojemności 360 l wraz z rybami i roślinami wodnymi firma ponosiła także koszty dokonywanych okresowo prac konserwacyjnych, w tym czyszczenia, zakupu pokarmu, wymiany filtrów, itp. Zdaniem podatnika akwarium wpływało na poprawę atmosfery w firmie, ale jednocześnie nie było elementem aranżacji wnętrza o charakterze wyjątkowo wytwornym czy ekskluzywnym. W ocenie podatnika wydatki na zakup i montaż akwarium, a także wydatki na jego utrzymanie powinny stanowić koszty uzyskania przychodów. Stanowisko to podzielił także organ podatkowy, który potwierdził, że zakup akwarium nie jest:

„(…) wydatkiem reprezentacyjnym mającym na celu podkreślenie okazałości czy wystawności pomieszczenia, a tym samym kreowanie, czy też poprawę wizerunku Wnioskodawcy, a jedynie wydatkiem na wystrój wnętrza biurowego, mającym na celu poprawę atmosfery pracy, w tym pracowników firmowej recepcji. Dobra i pozytywna atmosfery pracy, wpływa jednocześnie pośrednio na przychody Wnioskodawcy, gdyż zachęca pracowników do większego zaangażowania w wykonywane obowiązki.

(…) wskazane we wniosku wydatki na zakup i montaż akwarium wraz z wyposażeniem oraz na jego eksploatację mogą stanowić koszty uzyskania przychodu.”

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

2.6. Wydatki na zakup cukierków udostępnianych klientom w formie poczęstunku

Dokonując zakupów w punktach sprzedaży detalicznej lub hurtowej można spotkać się z widokiem cukierków udostępnianych klientom do konsumpcji. Wydatki poniesione na zakup tych cukierków nie mają charakteru reprezentacyjnego, a jedynie promocyjny lub reklamowy, związany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. W rezultacie wydatki na ich nabycie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 PDOFizU oraz art. 15 ust. 1 PDOPrU.  Nie stanowią one kosztów reprezentacyjnych, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 PDOFizU oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU. Potwierdzenie tego stanowiska można odnaleźć w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 30.4.2020 r., 0114-KDIP2-1.4010.37.2020.4.KS, który uznał, że:

„Do wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodu Spółka może zaliczyć wydatek na zakup cukierków udostępnianych klientom Spółki w ramach prowadzonych w sklepach stacjonarnych działań promocyjnych, np. podczas otwarcia nowego sklepu. Wydatek taki należy uznać za koszt reklamy, podlegający zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 PDOPrU.”

2.7. Nieodliczony podatek naliczony przy usługach gastronomicznych

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 VATU odliczenia podatku naliczonego nie stosuje się zasadniczo do nabywanych przez podatnika usług gastronomicznych i usług noclegowych. Z przepisu tego wynika, że przy nabyciu usług gastronomicznych i noclegowych podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, z wyjątkiem:

  • nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób,
  • usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży, opodatkowanych u tego podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a VATU.

Z kolei z ustaw o podatku dochodowym wynika, że kosztem podatkowym nie są koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne (art. 23 ust. 1 pkt 23 PDOFizU oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU). Kosztem podatkowym jest jednak podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) PDOFizU oraz art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) PDOPrU).

Zestawienie tych przepisów powoduje, że:

  • na gruncie przepisów VATU – podatnikowi zasadniczo nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usługi gastronomicznej,
  • na gruncie przepisów ustaw o podatku dochodowym – wartość netto usługi gastronomicznej stanowiącej wydatek reprezentacyjny nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, natomiast kwota podatku naliczonego, który nie podlega odliczeniu stanowi koszt podatkowy.

Potwierdzeniem tego stanowiska może być interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 4.1.2018 r.,  0111-KDIB2-1.4010.327.2017.1.AP, z której wynika, że:

„(…) naliczony podatek od towarów i usług, od nabywanych przez Wnioskodawcę usług gastronomicznych, stanowiących wydatki na cele reprezentacyjne (wyłączone z kosztów podatkowych), może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, o ile dotyczy/dotyczyć będzie wydatków, które zostały/ną poniesione przez Wnioskodawcę w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”.

2.8. Koszty spotkań szkoleniowo – integracyjnych: reklama czy reprezentacja?

O ile wydatki na reklamę podlegają pełnemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 PDOFizU oraz art. 15 ust. 1 PDOPrU, to koszty reprezentacji zostały całkowicie wyłączone z kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 23 PDOFizU oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU). Granica pomiędzy reklamą a reprezentacją wcale nie jest taka oczywista. Zasadniczo jednak to cel wydatków determinuje ich podział na reprezentację bądź reklamę.

Sądy administracyjne podkreślają, że w przypadku organizacji spotkań szkoleniowo – integracyjnych kwalifikowanie do kosztów uzyskania przychodów tylko tych elementów danego przedsięwzięcia marketingowego, które zawierają w sobie kierowany do uczestników przekaz o firmie i oferowanych przez nią produktach, bez uwzględnienia tych elementów, które doprowadziły do zaistnienia tego przekazu oraz które mu towarzyszą, nie jest postępowaniem właściwym. Takie wnioski wynikają z wyroku NSA, który dotyczył wydatków spółki związanych z organizacją wydarzenia promocyjnego w postaci jednodniowych mini targów. Działając z zamiarem poszerzenia rynków zbytu oraz wypromowania nowej kategorii wyrobów spółka, wraz z dwoma innymi spółkami, zorganizowała wydarzenie promocyjne w postaci mini targów, których celem było zaprezentowanie przez każdą ze spółek jej produktów oraz oferty dla klientów. W mini targach udział brali zarówno obecni, jak i potencjalni kontrahenci (krajowi i zagraniczni). (wyr NSA z 15.11.2017 r., II FSK 2725/15)

Organ podatkowy wprawdzie uznał, że właściwym czynnikiem imprezy był aspekt reklamowo-promocyjny (marketingowy), ale zakwestionował część wydatków poniesionych w związku z organizacją mini targów. Minister Finansów za koszty uzyskania uznał wydatki na: wyżywienie (poczęstunek w ramach prezentacji dokonywanej w siedzibie spółki – w formie szwedzkiego stołu – kawa, herbata, zimne przekąski), wydatki na gadżety reklamowe – ulotki, banery, zaproszenia oraz wynajem sali konferencyjnej. Natomiast pozostałe wydatki, dotyczące kosztów transportu, kolacji, muzyki na żywo podczas tej kolacji oraz noclegów, były – zdaniem organu podatkowego – kosztami reprezentacyjnymi, które podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU nie mogły stanowić kosztów podatkowych.

NSA miał jednak inne zdanie na ten temat. Wskazał on, że choć nie sposób odmówić prawdziwości stwierdzeniom, że kolacja, nocleg w hotelu czy przejazd autokarem nie niosą żadnego przekazu reklamowego, to chodzi jednak o to, aby były one oceniane jako elementy określonego przedsięwzięcia marketingowego, mającego na celu przekazanie kontrahentom i przedstawicielom handlowych informacji o spółce i jej produktach. W rezultacie – odnosząc się po poszczególnych wydatków zakwestionowanych przez Ministra Finansów – NSA wyjaśnił, że w przedstawionych okolicznościach zapewnienie transportu i noclegów stanowiło pewnego rodzaju konieczność, wynikającą z czasu trwania imprezy, jej ogólnopolskiego a nawet międzynarodowego zasięgu, i w tym kontekście – braku dogodnych połączeń środkami komunikacji publicznej. Sąd, odnosząc się do kosztów organizacji kolacji, stwierdził z kolei, że podanie jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia nie było jakimś szczególnym przedsięwzięciem, któremu należałoby przypisać cechy reprezentacji, lecz stanowiło o stosowaniu się do przyjętych w środowisku gospodarczym standardów i respektowaniu dobrych obyczajów.  Gdyby nie kolacja i nocleg, należałoby się liczyć z dużo mniejszą frekwencją uczestników, co stawiałoby pod znakiem zapytania zrealizowanie zasadniczego celu imprezy, tj. zapoznania możliwie szerokiego kręgu obecnych i potencjalnych kontrahentów z oferowanymi przez spółkę wyrobami. Zapewnienie podczas kolacji muzyki na żywo jako jedynego elementu o charakterze rozrywkowym, pozostawało w rozsądnych granicach i nie było działaniem przesadzonym, co pozwala uznać ten wydatek za element całego przedsięwzięcia o charakterze marketingowym. Wyłączenie tego tylko jednego elementu z kosztów uzyskania przychodów byłoby w tym konkretnym przypadku sztuczne. W rezultacie NSA uznał, że koszty transportu, kolacji, muzyki na żywo podczas tej kolacji oraz noclegów poniesione przez spółkę w związku z organizacją mini targów, jako elementy składowe przedsięwzięcia o charakterze reklamowym (marketingowym), nie mogły być uznane za koszty reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU i stanowiły koszty uzyskania przychodów na podstawie 15 ust. 1 PDOPrU.

Podobne wnioski wynikają z wyroku NSA z 28.10.2015 r. Spór dotyczył podatnika, będącego importerem i producentem sprzętu wędkarskiego, który współpracował z kontrahentami prowadzącymi hurtownie wędkarskie i detaliczne sklepy wędkarskie na terenie całej Polski. W ramach współpracy z dystrybutorami podatnik zorganizował dwudniową konferencję pod nazwą „nowości sezonu”, podczas której dystrybutorzy mieli możliwość zapoznania się z pełną ofertą towarową, w tym z nowościami na rynku wędkarskim. Podsumowanie wyników konferencji odbyło się na obiadokolacji. W związku z tym, że konferencja była dwudniowa, dla kontrahentów spoza rejonu zapewniono nocleg. Podatnik poniósł wydatki na organizację ww. konferencji takie jak: wynajęcie busa, druk zaproszeń, przygotowanie prezentacji w formie elektronicznej, catering w siedzibie firmy, opłata centrum konferencyjnego (w tym sala konferencyjna, obiadokolacja, nocleg). Zdaniem organu podatkowego opisana we wniosku konferencja miała charakter reprezentacji, a nie reklamy, której celem było pokazanie i ukształtowanie wiedzy o sprzedawanych produktach. NSA zakwestionował jednak to stanowisko orzekając, że:

„Rolą Skarżącego w przyjętym modelu logistycznym jest monitorowanie trendów światowych w sprzęcie wędkarskim oraz zapoznawanie kontrahentów z tymi nowościami. Temu celowi służyła właśnie – jak wynika z wniosku – organizowana, dwudniowa konferencja „J. – nowości sezonu”. Nie można zatem uznać, że opisane wydatki – wynajęcie busa, druk zaproszeń, przygotowanie prezentacji, catering w siedzibie firmy, opłata centrum konferencyjnego, w tym obiadokolacja, nocleg – służą wyłącznie albo przede wszystkim poprawie wizerunku. Te wydatki odpowiadają zatem definicji art. 22 ust. 1 ustawy”. (wyr. NSA z 28.10.2015 r., II FSK 2141/13, Legalis).

Tym samym wydatki ponoszone na organizowanie spotkań szkoleniowo – integracyjnych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeśli ich głównym, dominującym celem jest promocja/reklama produktów firmy i jej działalności.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź