Zmiany w CIT

Wskazane regulacje wynikają z opublikowanej ustawy z 9.2.2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2024 r. pod poz. 232), która dodaje m.in. art. 38wc PDOPrU, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od 1.1.2024 r. do 31.12.2024 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy:

1) organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zob. art. 3 ust. 2 i 3 PożPubWolontU), lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,

2) jednostkom samorządu terytorialnego,

3) wojewodom,

4) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,

5) podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego

– o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj 
Ważne

Kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie 1.1.2024 r.–31.12.2024 r. na rzecz wymienionych wyżej podmiotów, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Do dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 3 PDOPrU (chodzi o ryczałt od dochodu spółek), nie zalicza się wydatków odpowiadających wysokości (art. 38wd PDOPrU):

1) poniesionych kosztów wytworzenia lub cenie nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem wspomnianych wyżej darowizn;

2) kosztów poniesionych z tytułu wspomnianego wyżej nieodpłatnego świadczenia.

Jednak do przychodów nie zalicza się wartości samych wymienionych wyżej darowizn i nieodpłatnych świadczeń (art. 38xb PDOPrU). Natomiast dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach dla celów minimalnego podatku dochodowego (zob. art. 24ca ust. 1 PDOPrU), nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów z art. 38wc PDOPrU poniesionych w okresie 1.1.2024 r. – 31.12.2024 r. (art. 38ya PDOPrU).

Ważne

Opisane wyżej przepisy stosuje się do przychodów lub dochodów uzyskanych od 1.1.2024 r.

Zmiany w PIT

Analogiczne przepisy wprowadzono też dla osób fizycznych dodając przepisy art. 52zo–52zr, art. 52zp, art. 52zq i art. 52zr PDOFizU. Z przepisów tych wynika m.in., że kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie 1.1.2024 r.–31.12.2024 r. na rzecz podmiotów wymienionych wyżej (organizacjom, JST itd.), o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne. Podatnik może odliczyć od dochodu lub przychodu darowizny rzeczy lub praw majątkowych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 PDOFizU lub art. 11 ust. 1 RyczałtU również w przypadku, gdy koszty wytworzenia lub cena nabycia tych rzeczy lub praw majątkowych zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 52zo ust. 1 PDOFizU.

Ponadto, zwolniono od podatku dochodowego pomoc humanitarną otrzymaną w okresie 1.1.2024 r.–31.12.2024 r. przez podatników będących obywatelami Ukrainy, którzy po 23.2.2022 r. przybyli z terytorium Ukrainy, na skutek toczących się na tym terytorium działań wojennych, na terytorium Polski.

W przypadku osób fizycznych z przybyłych do Polski w związku z działaniami zbrojnymi na terytorium Ukrainy (zob. art. 1 ust. 1 PomocUkrainaU) spełnienie warunku posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) w okresie od 1.1.2024 r.–31.12.2024 r. stwierdza się na podstawie pisemnego oświadczenia tej osoby o posiadaniu na terytorium Polskiej takiego ośrodka. Przepis ten ma zastosowanie do oświadczeń złożonych od 1.1.2024 r.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź
Ważne

Nowelizacja przedłuża okres legalnego pobytu na terytorium Polski przez obywateli Ukrainy przebywających tu w związku z działaniami zbrojnymi na terytorium Ukrainy 4.3.2024 r do 30.6.2024 r.