W PPK jest już prawie 15 mld zł

W PPK według najnowszych danych na dzień 7.5.2023 r. uczestniczy 3,3 mln osób, na łącznie 3,76 mln aktywnych rachunkach PPK. To oznacza, że część osób uczestniczących w PPK posiada więcej niż jeden rachunek PPK. Wartość aktywów PPK na dzień 7.5.2023 r. wynosiła 14,87 mld zł. Ponad 311 tys. pracodawców utworzyło PPK. Częściej uczestnikami PPK są mężczyźni, których jest w programie 1,52 mln, a 1,42 mln uczestników PPK stanowią kobiety. Nie ma danych co do płci wśród 0,36 mln osób uczestniczących w PPK. Średnia wieku uczestników PPK wynosi 39 lat, a największą grupę stanowią osoby w wieku 30–54 lata, to łącznie 2,38 mln osób. Największa partycypacja w ramach PPK jest w województwie mazowieckim, dolnośląskim oraz wielkopolskim, a najniższa w województwie świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim. Grupa stanowiąca 94,35 % oszczędzających w PPK to Polacy (3,11 mln osób), wśród osób innej narodowości dominuje narodowość́ ukraińska (112,04 tys. osób).

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Dopłata roczna w PPK

Każdy uczestnik PPK, który w roku kalendarzowym wpłaci na swój rachunek odpowiednią kwotę, zgodnie z przepisami ustawy o PPK ma prawo otrzymać dopłatę roczną w wysokości 240 zł – ustawa nie przewiduje mechanizmu waloryzacji tego zasilenia ze środków publicznych, chociaż pojawiają się postulaty, żeby kwota ta została zwiększona a nawet żeby został zmieniony mechanizm jej przekazywania. Dopłata roczna nie jest finansowana przez pracodawcę i jej transfer odbywa się bezpośrednio na rachunek uczestnika PPK. Pracodawca w tym procesie nie uczestniczy, co oznacza, że w ramach tego procesu aktywny jest PFR i instytucja finansowa. Bez względu na to, ile rachunków PPK posiada, uczestnik PPK za dany rok kalendarzowy ma prawo tylko do jednej dopłaty rocznej. Dopłata ta jest finansowana z Funduszu Pracy, a na rachunek uczestnika przekazuje ją Polski Fundusz Rozwoju.

Mechanizm obliczenia limitu jaki uprawnia do otrzymania dopłaty rocznej opiera się na równowartości wpłaty podstawowej uczestnika i pracodawcy (3,5%) od 6-miesięcznej płacy minimalnej. Uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2% (możliwość obniżenia wpłaty podstawowej dla osób zarabiających do 120 % płacy minimalnej) muszą zgromadzić co najmniej 25% tej kwoty. Przy ustalaniu uprawnienia do dopłaty rocznej, uwzględnia się kwoty wpłat dokonanych w związku ze wszystkimi rachunkami PPK prowadzonymi dla danego uczestnika. Jeżeli więc uczestnik ma kilka rachunków PPK, uwzględnia się wpłaty dokonane na każdy z nich. Za 2022 r., kiedy mieliśmy jedną płacę minimalną (3010 zł) dopłata roczna w wysokości 240 zł przysługiwała wszystkim osobom, na koncie których została zaewidencjonowana kwota 632,10 zł, tj. 6 x (3010 zł x 3,5%).

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej a dopłata roczna w PPK

Jak wskazano w stanowisku PFR Portal PPK z 17.5.2023 r. w połowie 2023 r. zmianie ulegnie wysokość płacy minimalnej (do 30.6.2023 r. płaca minimalna wynosi 3490 zł, a od 1.7.2023 r. wzrośnie do 3600 zł). Zgodnie z wyjaśnieniami MRiT, podstawą do obliczenia kwoty uprawniającej do otrzymania dopłaty rocznej za 2023 r. będzie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązująca w pierwszym półroczu 2023 r., czyli 3490 zł. Oznacza to, że warunkiem otrzymania przez uczestnika PPK dopłaty rocznej za 2023 r. będzie zgromadzenie na jego rachunku lub rachunkach PPK wpłat w wysokości co najmniej 732,90 zł (6 x 3490 x 3,5%), a w przypadku osób korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej – co najmniej 25% tej kwoty, czyli 183,23 zł.