W ramach przyjętej przez rząd ustawy, która została już skierowana do Sejmu, uregulowano postanowienia obejmujące treść rozporządzenia ministra Finansów z 7.1.2022 r. Wprost wskazano, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również wtedy, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Jest to postulat, który pierwotnie – wbrew przepisom ustawy o PIT – resort finansów chciał wdrożyć w ramach rozporządzenia.

Uregulowanie terminów zaliczek na podatek

Rząd wskazuje, że w ramach ustawy zostaną uregulowane terminy zaliczki na podatek. W szczególności:

 • do projektu ustawy o PIT przeniesiony zostanie mechanizm przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek, zawarty w rozporządzeniu ministra finansów z 7.1.2022 r.;
 • zasadą kontynuacji zostaną objęte miesiące od lutego do grudnia 2022 r.; oznacza to, że w styczniu obowiązują przepisy rozporządzenia, a od lutego regulować tę kwestię będzie ustawa; należy podkreślić, że kwestia stosowania w styczniu rozporządzenia nadal budzi kontrowersje;
 • instrukcja i wytyczne udostępniane dotychczas na stronach Ministerstwa Finansów pozostają aktualne; wprowadzane zmiany nie wpływają na mechanizm zastosowany lub wdrażany przez płatnika na podstawie rozporządzenia; oznacza to, że wysokość zaliczek u pracowników czy zleceniobiorców, którzy osiągają miesięczny przychód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących 31.12.2021 r.; jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, dostanie niezwłocznie wyrównanie od pracodawcy;
 • jednoznacznie rozstrzygnięto także, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki
  o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również, gdy oświadczenie
  PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym; ponadto, oświadczenie PIT-2 może złożyć również emeryt lub rencista, który złoży do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej; wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowują moc; oznacza to, że podatnicy nie będą musieli składać ponownie PIT-2.
Łatwe obliczenia dzięki kalkulatorom w Legalis Księgowość Kadry Biznes. Nie posiadasz dostępu? Sprawdź

Uregulowanie wsparcia dla firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami

Ponadto rząd zdecydował się na uregulowanie wsparcia dla firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. W szczególności:

 • od 1 stycznia kwota wolna od podatku została podwyższona przede wszystkim dla pracowników i zleceniobiorców do 30 tys. zł; rozwiązanie to powoduje niższe wpływy na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i Zakładowy Fundusz Aktywności (ZFA), które w dużym stopniu opierają się na zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników;
 • zapowiedź kontynuacji zakładowych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich pracodawców – dlatego ZFA i ZFRON zostaną zasilone ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON);
 • pracodawca otrzyma wsparcie ze środków PFRON, jeśli jest:
  • zakładem aktywności zawodowej,
  • zakładem pracy chronionej,
  • podmiotem, który utracił status zakładu pracy chronionej, ale zatrudnia co najmniej 15 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), posiada wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w wysokości co najmniej 18% lub 25% oraz zachował ZFRON;
 • rozwiązanie to ma chronić ponad 1000 pracodawców, którzy zatrudniają ponad 100 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Proces legislacyjny i dalsze zapowiedzi

Ustawa została przyjęta przez Rząd i trafiła już do Sejmu. Warto jeszcze podkreślić, że mechanizm uregulowany w ustawie nie jest ulgą podatkową a jedynie odroczeniem momentu, kiedy należność będzie konieczna do zapłaty. Tę sytuacje mogą zmienić kolejne nowelizacje, które zgodnie z zapowiedziami resortu finansów są obecnie procedowane i obejmują między innymi rozszerzenie ulgi dla klasy średniej o osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia, emerytów oraz nauczycieli akademickich, dzięki czemu wskazane osoby z wynagrodzeniem/świadczeniem do kwoty 12 800 zł mają zyskać, albo otrzymać takie samo wynagrodzenie jak w 2021 r. Zapowiedziano także rozszerzenie ulgi dla samotnych rodziców w taki sposób, żeby osoby do 12 800 zł nie straciły na zmianach w ramach Polskiego Ładu. Uregulowana zostanie również kwestia wynagrodzeń funkcjonariuszy i żołnierzy.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź