Ustawą z 14.4.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 996) dostosowano polskie przepisy do przepisów unijnych w zakresie zwalczania oszustw podatkowych w sektorze e-commerce. Ustawa nowelizująca implementuje do polskiego systemu prawnego dyrektywę Rady (UE) 2020/284 z 18.2.2020 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych. Wprowadzone przepisy mają na celu zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi a dostawcami usług płatniczych.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Nowelizacją ustawy w prowadzono do VATU w dziale XI rozdział 2a „Ogólne obowiązki dostawców usług płatniczych”. Dodane przepisy nakładają na dostawców usług płatniczych, tj. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje płatnicze i SKOK-i obowiązki prowadzenia, przechowywania i przesyłania do szefa KAS ewidencji płatności transgranicznych.

Dostawca usług płatniczych jest obowiązany prowadzić ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych usług płatniczych, w postaci elektronicznej, za każdy kwartał, jeżeli w ciągu kwartału świadczy usługi płatnicze odpowiadające ponad 25 płatnościom transgranicznym na rzecz tego samego odbiorcy płatności. Informacje dotyczące indywidualnej płatności między pierwotnym płatnikiem a zamierzonym odbiorcą będą musiały zostać uwzględnione w rejestrach.

Przez usługę płatniczą – rozumie się działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2–6 ustawy z 19.8.2011 r. o usługach płatniczych.

Płatność uznaje się za płatność transgraniczną w przypadku, gdy płatnik znajduje się na terytorium jednego państwa członkowskiego, a odbiorca płatności znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego albo na terytorium państwa trzeciego. Jeżeli zarówno płatnik, jak i odbiorca płatności, znajdują się na terytorium tego samego państwa członkowskiego lub poza UE, nowe obowiązki nie mają zastosowania

Obowiązek prowadzenia ewidencji nie będzie dotyczyć usług płatniczych świadczonych przez dostawców usług płatniczych płatnika w odniesieniu do płatności transgranicznej, w przypadku której co najmniej jeden z dostawców usług płatniczych odbiorcy płatności znajduje się na terytorium państwa członkowskiego.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Lokalizację dostawcy usług płatniczych odbiorcy płatności stwierdza się na podstawie BIC tego dostawcy usług płatniczych lub innego kodu identyfikacyjnego, który jednoznacznie identyfikuje dostawcę usług płatniczych i podaje jego lokalizację.

W znowelizowanych przepisach uregulowano zasady liczenia progu płatności transgranicznych, określania lokalizacji płatników i odbiorców płatności. Określono także szczegółowe dane dotyczące ewidencji prowadzonej przez dostawcę usług płatniczych.

Na dostawców usług płatniczych nałożono także obowiązek przechowywania wprowadzonej ewidencji w postaci elektronicznej przez okres 3 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła płatność.

Przekazane informacje do szefa KAS będą przez niego przechowywane i umieszczone w unijnym systemie CESOP. W ramach systemu CESOP zbierane będą dane przekazywane przez administracje wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Nowe przepisy wejdą w życie 1.1.2024 r. Zmiany będą się wiązały po stronie dostawców usług płatniczych m.in. z koniecznością identyfikacji transakcji, które podlegać będą zgłoszeniu do Szefa KAS, a także ustaleniem odpowiednich procedur.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź