Na wniosek zastępującej firmy audytorskiej zastępowana firma audytorska umożliwia dostęp do akt badania. Na żądanie PANA zastępowana firma audytorska jest obowiązana wykazać, że wywiązała się z tych obowiązków.

Resort wskazał także na art. 18 rozporządzenia nr 537/2014 (dotyczącego badania JZP), zgodnie z którym dotychczasowy biegły rewident lub firma audytorska zapewniają nowemu biegłemu rewidentowi lub firmie audytorskiej dostęp do sprawozdania dodatkowego dla komitetu audytu, sprawozdania z przejrzystości a także wszelkich informacji przekazanych organom nadzoru nad JZP.

Powstało pytanie, kiedy mamy do czynienia z sytuacją zastąpienia firmy audytorskiej inną firmą audytorską?

Zdaniem MF przepisy mają zastosowanie do firmy audytorskiej, która „skutecznie” przeprowadziła ostatnie badanie sprawozdania finansowego. Nie mają natomiast zastosowania, gdy firma audytorska, która w trakcie planowania badania stwierdziła, że nie jest niezależna i odstąpiła od badania (rozwiązała umowę na badanie).

MF przypominało również, że zastępowana firma audytorska za naruszenie przepisów podlega karze administracyjnej.

Źródło: PIBR