Projekt nowelizacji

W wykazie prac rządu ukazała się wzmianka o planowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej (numer projektu: UD72). Planowany termin przyjęcia projektu to III kwartał bieżącego roku. Projekt zakłada zmiany w:

1) podatku od nieruchomości,

2) podatku rolnym,

3) podatku leśnym,

4) opłacie skarbowej,

5) opłacie uzdrowiskowej.

Podatek od nieruchomości

Podatkowa definicja budowli i budynku

Na potrzeby podatku od nieruchomości proponuje się wprowadzenie do PodLokU autonomicznej (podatkowej) definicji pojęcia „budowla” bez odwoływania się do przepisów pozapodatkowych, a także wyszczególnienie kategorii obiektów kwalifikowanych jako budowle w załączniku do PodLokU). Konieczne jest również wprowadzenie do PodLokU autonomicznej definicji pojęcia „budynku” bez odwoływania się do przepisów pozapodatkowych, dla zachowania spójności projektowanych regulacji. Proponowane rozwiązania wyeliminują ponadto obecne wątpliwości dotyczące prawnopodatkowego kwalifikowania niektórych obiektów (np. silosy, zbiorniki czy elewatory) oraz doprecyzują zasady opodatkowania części obiektów kompleksowych (np. stacje paliw) i niejednorodnych (np. stadiony).

Zmiany w opodatkowaniu garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych

W celu ujednolicenia opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych proponuje się uznać garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym za część mieszkalną takiego budynku. W efekcie tej zmiany do opodatkowania wyodrębnionego garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym będzie miała zastosowanie stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla budynków mieszkalnych, określona w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a PodLokU.

Dodanie przepisu mającego na celu wyłączenie stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej w zakresie gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład terminala towarowego

Celem proponowanego przepisu jest zapewnienie zgodności przepisów PodLokU z art. 108 ust. 3 TFUE − wobec braku możliwości stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład obiektu infrastruktury usługowej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 załącznika nr 2 do TrKolejU (tj. terminala towarowego), od dnia 1.1.2024 r. bez zgody KE.

Mając powyższe na uwadze, jak również kierując się potrzebą jak najszybszego wyeliminowania ryzyka korzystania przez przedsiębiorców ze środka pomocy (zwolnienia), którego proces notyfikacyjny nie został zakończony, przewiduje się zniesienie zwolnienia kolejowych terminali towarowych z mocą od 1.1.2024 r.

Zmiany w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Proponuje się przywrócenie brzmienia przepisu sprzed zmiany wprowadzonej od 1.1.2022 r., tj. zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, a w zakresie gruntów jedynie tej ich części, która zajęta jest na te budynki i budowle. Poprzednie brzmienie przepisu, wbrew uzasadnieniu do poselskiego projektu ustawy z 8.7.2021 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie budziło wątpliwości interpretacyjnych, wobec czego rozszerzenie zakresu zwolnienia dokonane od 1.1.2022 r. nie miało uzasadnienia merytorycznego, a jedynie fiskalne.

Zmiana w zakresie zwolnienia w podatku od nieruchomości dla instytutów badawczych

Celem projektowanej zmiany jest ograniczenie zakresu zwolnienia podmiotowego instytutów badawczych z podatku od nieruchomości, tak aby instytuty były objęte zwolnieniem wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości lub ich części zajętych na działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1−3 InstBadawU. Proponowane rozwiązanie wyeliminuje możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku przez instytuty badawcze w przypadkach niewykorzystywania nieruchomości lub ich części na realizację ich zadań podstawowych.

Podatek rolny

Celem projektowanej zmiany PodRolU jest ograniczenie zakresu zwolnienia instytutów badawczych z podatku rolnego wyłącznie do gruntów zajętych na działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1−3 InstBadawU. Proponowane rozwiązanie wyeliminuje możliwość korzystania przez instytuty badawcze ze zwolnienia z podatku w odniesieniu do gruntów niewykorzystywanych przez instytuty badawcze do działalności podstawowej, w tym gruntów przekazanych w posiadanie innym podmiotom wykorzystującym je do prowadzenia komercyjnej działalności rolniczej.

Podatek leśny

Analogicznie jak w podatku rolnym i w podatku od nieruchomości, proponuje się ograniczenie podmiotowego zwolnienia dla instytutów badawczych wyłącznie do lasów zajętych na działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1−3 InstBadawU. Proponowane rozwiązanie wyeliminuje możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku przez instytuty badawcze w przypadkach niewykorzystywania lasów na realizację ich zadań podstawowych.

Wprowadzenie obowiązku złożenia w 2025 r. informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) przez współwłaścicieli garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych

W związku z wejściem w życie regulacji skutkującej opodatkowaniem od 1.1.2025 r. wyodrębnionych garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych obniżoną stawką podatku od nieruchomości, konieczne jest, aby osoby fizyczne będące przed dniem wejścia w życie ustawy współwłaścicielami takiego lokalu, złożyły właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w terminie do 31.1.2025 r. Złożenie takiej informacji umożliwi organom podatkowym pozyskanie danych dot. wielkości powierzchni do opodatkowania według stawki przewidzianej dla budynków mieszkalnych, gdyż aktualnie powierzchnia ta jest wykazywana w Informacji IN-1 w powierzchni użytkowej budynków pozostałych.

Opłata skarbowa

Nałożenie obowiązku informacyjnego na organy administracji publicznej

Przepisy o opłacie skarbowej nie regulują kwestii przekazywania właściwemu organowi podatkowemu informacji przez organ administracji publicznej, który dokonał czynności urzędowej, wydał zaświadczenie lub zezwolenie wskutek przekazania mu sprawy w związku ze zmianą organu właściwego w sprawie, o zmianie tej właściwości, w efekcie której nastąpiła zmiana beneficjenta wpływów z opłaty skarbowej. Uzasadnione jest nałożenie obowiązku informacyjnego w tym zakresie, co pozwoli także na przekazanie wpływów z opłaty na rachunek właściwej gminy stosownie do odrębnych przepisów.

Zmiana właściwości organu podatkowego od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

Niezbędna jest zmiana przepisu określającego organ właściwy miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) oraz jego odpisu, wypisu lub kopii w celu wyeliminowania wątpliwości pojawiających się przy stosowaniu przepisów w przypadku, gdy złożenie tego dokumentu następuje w formie elektronicznej za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym (na przykład w e-Urzędzie Skarbowym).

Pobierz Raport wynagrodzeń w księgowości 2023/2024! Sprawdź

Opłata uzdrowiskowa

W celu uszczelnienia poboru opłaty uzdrowiskowej proponuje się umożliwienie radzie gminy nałożenia na inkasentów opłaty uzdrowiskowej prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia tej opłaty, analogicznie jak w przypadku obowiązujących przepisów w zakresie opłaty miejscowej. Zmiana ta umożliwi sprawowanie kontroli nad rzetelnym wywiązywaniem się z obowiązku pobierania opłaty uzdrowiskowej przez inkasentów tej opłaty. Inkasent odpowiada bowiem wyłącznie za podatek pobrany a niewpłacony − art. 30 § 2 OrdPU. Proponowana regulacja ma charakter fakultatywny − o jej zastosowaniu na terenie gminy decydować będzie rada gminy w drodze uchwały.

Źródło: https://www.gov.pl/