Podstawa wprowadzanych zmian

Ustawa z 23.5.2024 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca), która powinna wejść w życie 1.7.2024 r. – ma na celu implementację dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z 22.3.2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (czyli tzw. dyrektywy DAC7). Wdrażane przepisy dyrektywy ograniczają się do stworzenia wspólnych, unijnych ram sprawozdawczości, które są konieczne do zgłaszania dochodów uzyskiwanych przez podatników za pośrednictwem platform cyfrowych, ma to pomagać w zwalczaniu oszustw podatkowych. Działalność platform cyfrowych jest transgraniczna stąd wprowadza się mechanizm wymiany informacji do tych państw członkowskich, w których sprzedawcy powinni zapłacić podatki wynikające z ich działalności. Automatyczna wymiana informacji między organami podatkowymi ma zapewnić organom podatkowym niezbędne informacje do określenia prawidłowej wysokości należnych podatków.

Regulacje ustawy nowelizującej

Ustawa nowelizująca wprowadza przepisy dostosowujące do przepisów unijnych w zakresie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania; poprzez zapewnienie wspólnej dla wszystkich państw UE sprawozdawczości finansowej, dotyczącej raportowania dochodów, uzyskiwanych za pośrednictwem platform cyfrowych. Ustawa nie nakłada nowych podatków ani nie zmienia zasad opodatkowania. Jednak na podstawie wprowadzonych przepisów operatorzy platform internetowych, którzy za ich pośrednictwem oferują sprzedaż towarów i usług będą zobowiązani przekazać szefowi KAS informacje o sprzedających w Internecie. Będą zobowiązani przestrzegać określone procedury należytej staranności, które dotyczą m.in. ustalenia statusu sprzedawców, ich rezydencji oraz wiarygodności uzyskanych informacji.

Platformą dla celów ustalenia nowych obowiązków jest każde oprogramowanie, strona internetowa, a także aplikacja, które umożliwiają transakcje sprzedaży między sprzedawcami a użytkownikami.

Pobierz Raport wynagrodzeń w księgowości 2023/2024! Sprawdź

Transakcje podlegające raportowaniu

Obowiązek raportowania dotyczy takich rodzajów transakcji dokonywanych przez sprzedawców za wynagrodzeniem za pomocą platform internetowych, jak: udostępnianie nieruchomości (lub ich części), usług świadczonych osobiście, sprzedaży towarów, udostępniania środków transportu.

Obowiązkiem raportowania nie będą objęte m.in. te podmioty:

1) którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na regulowanym rynku papierów wartościowych, lub

2) któremu operator platformy umożliwił w okresie sprawozdawczym wykonanie ponad 2000 stosownych czynności dotyczących udostępnienia nieruchomości w odniesieniu do grupy obiektów, lub

3) któremu operator platformy umożliwił w okresie sprawozdawczym wykonanie mniej niż 30 stosownych czynności dotyczących sprzedaży towarów, jeżeli łączne wynagrodzenie wypłacone lub uznane w tym okresie na jego rzecz nie przekroczyło równowartości 2000 euro.

Wynika z tego, że ww. obowiązkiem nie będą objęte osoby, które sporadycznie sprzedają używane rzeczy z majątku osobistego. Nie będą też raportowane dane kupujących.

Dane objęte raportowaniem

Dane objęte raportowaniem to dane:

1) indywidualizujące sprzedawców (np. firma, NIP, numer identyfikacyjny VAT) oraz:

2) identyfikator rachunku finansowego sprzedawcy (jeżeli jest on dostępny dla raportującego operatora platformy),

3) państwo uczestniczące rezydencji sprzedawcy podlegającego raportowaniu,

4) kwotę łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w każdym kwartale okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone lub uznane,

5) składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez raportującego operatora platformy w każdym kwartale okresu sprawozdawczego.

Informacja za okres sprawozdawczy będzie przekazywana elektronicznie na podstawie wzoru dokumentu zamieszczonego w BIP.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Terminy raportowania

Raportujący operator platformy przekazuje Szefowi KAS zbiorczą informację o sprzedawcach podlegających raportowaniu za okres sprawozdawczy, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w którym raportujący operator platformy zidentyfikował sprzedawcę jako sprzedawcę podlegającego raportowaniu. Raportowanie obejmie dane o użytkownikach platform również 2023 r., czyli sprzed wejścia ustawy w życie. Raportowanie to obejmie podmioty, które w dowolnym momencie w okresie od 1.1.2023 r. do 30.6.2024 r. spełniały warunki uznania ich za raportującego operatora platformy. W związku z powyższym podmioty te spełniające przesłanki raportowania, powinny dokonać:

1) do 31.12.2024 r. – procedur należytej staranności wobec sprzedawców, którzy w tym okresie byli zarejestrowani na platformie,

2) do 31.1.2025 r. – procedur sprawozdawczych.

Na potrzeby przekazania w 2025 r. zbiorczej informacji o sprzedawcach podlegających raportowaniu przyjęto, że:

1) pierwszym okresem sprawozdawczym jest 2023 r.;

2) drugim okresem sprawozdawczym jest 2024 r.