Przygotowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

W zmianie rozporządzenia przewidziano wprowadzenie zwolnienia z podatku VAT dla usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, świadczonych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych – pod warunkiem, iż usługi te są wykonywane w celu dalszego wynajmu lub dzierżawy tych nieruchomości na rzecz osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Zakres zwolnienia dotyczącego wynajmu nieruchomości na cele mieszkalne, określony w art. 43 ust. 1 pkt 36 VATU – w obszarze związanym ze wspieraniem budownictwa mieszkaniowego – odnosi się jedynie do działalności prowadzonej w tym zakresie przez społeczne agencje najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Zwolnienie natomiast nie obejmuje wszystkich czynności wynajmu/dzierżawy nieruchomości, jakie są podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki w ramach prowadzonej przez nie lokalnej polityki mieszkaniowej.

W przypadku najmu dokonywanego na rzecz podmiotów innych niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 36 VATU, najem jest opodatkowany VAT i przy braku prawa do odliczenia podatku naliczonego należy spodziewać się przerzucania ciężaru ekonomicznego podatku VAT na ostatecznego najemcę. W praktyce powoduje to zwiększenie kosztów najmu lokali mieszkalnych obciążających najemców, którzy wykorzystują te lokale w celu zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź