Jak poinformował Departament Ceł, na podstawie art. 61 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009) możliwe jest stosowanie zwolnienia z należności celnych przywozowych niżej wymienionych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych:

  • artykułów pierwszej potrzeby, tj. towarów niezbędnych do zaspokojenia najważniejszych potrzeb ludzkich, na przykład artykułów żywnościowych, lekarstw, odzieży i pościeli przywożonych przez organizacje państwowe lub uprawnione organizacje charytatywne lub dobroczynne do nieodpłatnej dystrybucji wśród osób potrzebujących;
  • wszelkiego rodzaju towarów przekazywanych nieodpłatnie przez osobę lub organizację spoza obszaru celnego Unii Europejskiej i bez zamiaru wykorzystania ich przez przekazującego do celów handlowych, przeznaczone dla organizacji państwowych lub uprawnionych organizacji charytatywnych lub dobroczynnych, wykorzystywanych do zbierania funduszy w trakcie zbiórek publicznych organizowanych na rzecz osób potrzebujących;
  • wyposażenia i materiałów biurowych przekazywanych nieodpłatnie przez osobę lub organizację spoza obszaru celnego Unii Europejskiej, i bez zamiaru wykorzystania ich przez przekazującego do celów handlowych, przeznaczonych dla uprawnionych organizacji charytatywnych lub dobroczynnych, wykorzystywanych jedynie na potrzeby ich funkcjonowania lub realizacji celów działalności charytatywnej lub dobroczynnej.
Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Ww. uprawnione organizacje charytatywne lub dobroczynne do korzystania ze zwolnienia z należności celnych przywozowych towarów, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych (Dz. U nr 61, poz. 310).

Zgodnie § 2 ust. 1 wyżej powołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej instytucje i organizacje, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009, uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych, muszą spełniać następujące warunki:

  1. są osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych i fundacji utworzonych przez partie polityczne, a ponadto:
    1. nie są jednostkami sektora finansów publicznych,
    2. nie działają w celu osiągnięcia zysku;
  2. są osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
  3. są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej wspierającymi osoby i rodziny w wysiłkach zamierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiających im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Ponadto, ww. instytucje i organizacje korzystają ze zwolnień od należności celnych przywozowych, jeżeli prowadzą działalność pożytku publicznego albo, nie prowadząc takiej działalności, nie prowadzą również działalności gospodarczej, o czym stanowi § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Przy dokonywaniu zgłoszenia celnego ww. towarów istotne jest wskazanie jako odbiorcy towaru właściwego podmiotu, zgodnie z ww. kryteriami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne jest także to, że zwolnienia z należności celnych przywozowych przyznawane są wyłącznie na wniosek zgłaszającego, co wymaga wpisania w drugiej części pola 37 zgłoszenia celnego odpowiedniego kodu dla zwolnienia z należności celnych. Dla przypadków objętych art. 61 rozporządzenia nr 1186/2009 jest to kod C20.

Możliwość zwolnienia importu ww. towarów od podatku od towarów i usług (VAT)

Kwestia zwolnienia z podatku od towarów i usług importu artykułów pierwszej potrzeby uregulowana została w art. 61 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Zgodnie z art. 61 ust. 1 tej ustawy, zwalnia się od podatku m.in. import leków, odzieży, środków spożywczych, środków sanitarno-czyszczących i innych rzeczy służących zachowaniu lub ochronie zdrowia oraz artykułów o przeznaczeniu medycznym, przywożonych przez organizacje społeczne lub jednostki organizacyjne statutowo powołane do prowadzenia działalności charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej, przeznaczonych do nieodpłatnej dystrybucji wśród osób potrzebujących pomocy.

Przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do organizacji społecznych lub jednostek organizacyjnych, w których procedury księgowe umożliwiają kontrolę wykorzystania zwolnionych od podatku towarów (art. 61 ust. 2 ustawy). Pozostałe warunki oraz zasady stosowania tego zwolnienia określone zostały w art. 61 ust. 3-8 ww. ustawy.

Zwolnienia określone w art. 61 ustawy o podatku od towarów i usług stosuje się w przypadku zastosowania zwolnienia od cła (art.81 ww. ustawy).

Dla przypadków objętych art. 61 ustawy o podatku od towarów i usług stosowany kod zwolnienia w zgłoszeniu celnym to 2V0.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź