Od 1.1.2023 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 22.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2851). Wprowadzone zmiany w rozporządzeniu:

1) umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego (JST) stosowanie zwolnienia od akcyzy określonego dla prosumentów energii elektrycznej produkowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, gdy łączna moc generatorów wykorzystywanych przez te jednostki, jak i jej jednostki organizacyjne do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (dalej: OZE) przekroczy 1 MW;

2) dostosowują do zmian w ustawie akcyzowej przepisy odnoszące się do zasad opodatkowania (stosowania obniżonej stawki akcyzy) dla małych browarów;

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

3) umożliwiają stosowanie na zasadzie wzajemności zwolnienia od akcyzy przez uprawnionych członków personelu dyplomatycznego, obcych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych uprawnionych członków personelu dyplomatycznego, obcych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych w przypadku odstąpienia przez te osoby zwolnionych z akcyzy samochodów osobowych przed upływem trzech lat, gdy pobyt tych osób na terytorium kraju ulega skróceniu z uwagi na ważny interes służby dotyczący konieczności ich oddelegowania do pracy w innym państwie;

4) doprecyzowują stosowanie zwolnienia od akcyzy przez uprawnionego członka Dowództwa Sojuszniczego oraz na użytek uprawnionego członka rodziny uprawnionego członka Dowództwa Sojuszniczego, który ukończył 18 rok życia;

5) wprowadzają zmianę wzoru zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego.