Zmieniane akty prawne

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w:

1) ustawie z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1542, ze zm., dalej: AkcyzU),

2) ustawie z 11.9.2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608, ze zm., dalej: ZdrPublU),

3) ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm., dalej: PDOFizU),

4) ustawie z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm., dalej PDOPrU),

5) ustawie z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 654 ze zm., dalej: KKS).

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym

Zmiany w AkcyzU obejmują:

1) opodatkowanie nowych kategorii wyrobów akcyzowych, tj. saszetek nikotynowych oraz innych wyrobów nikotynowych. Powyższe wyroby zostały zaliczone do wyrobów akcyzowych; sformułowano ich definicje oraz określono zasady opodatkowania. Do tych wyrobów będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych. Saszetki nikotynowe oraz inne wyroby nikotynowe będą również podlegały obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy. Stawki akcyzy na saszetki nikotynowe i inne wyroby nikotynowe zostaną objęte tzw. „mapą drogową”. Stawka akcyzy w 2025 r. wyniesie 100 zł/kg, w 2026 r. 200 zł/kg, a docelowa w 2027 r. – 300 zł za każdy kilogram;

2) rozszerzenie zakresu definicji wyrobów nowatorskich poprzez objęcie opodatkowaniem również wyrobów beztytoniowych, zarówno z nikotyną jak i bez nikotyny. Według aktualnie obowiązującej definicji wyrobów nowatorskich warunkiem uznania za wyrób nowatorski wyrobu spełniającego kryteria ustawowe jest obecność w jego składzie tytoniu. Do beztytoniowych wyrobów nowatorskich będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, m.in. te, które obecnie mają zastosowanie do opodatkowanych akcyzą wyrobów nowatorskich zawierających tytoń lub susz tytoniowy oraz przepisy dotyczące oznaczania znakami akcyzy.

Nowelizacja AkcyzU ma wejść w życie z dniem 1.1.2025 r.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Zmiany w ustawie o zdrowiu publicznym

Zmiany w ZdrPublU obejmują:

1) wprowadzenie określania dodatkowej opłaty od środków spożywczych w odniesieniu do kwoty zaniżenia opłaty, a nie w odniesieniu do całej należnej opłaty;

2) zróżnicowanie procentowe wysokości dodatkowej opłaty:

a) do 50% kwoty zaniżenia opłaty – w przypadku, gdy ujawnienie nieprawidłowości zostanie dokonane przez organ właściwy w sprawie opłaty w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej,

b) do 25% kwoty zaniżenia opłaty – w przypadku, gdy ujawnienie nieprawidłowości zostanie dokonane w toku kontroli podatkowej, a podmiot przed wydaniem decyzji przez organ złoży korektę informacji lub informację i wpłaci opłatę w należnej wysokości wraz z odsetkami za zwłokę;

3) wyłączenie stosowania dodatkowej opłaty w przypadku gdy podmiot złożył korektę informacji z wykazaną opłatą w prawidłowej wysokości lub złożył informację z wykazaną opłatą w prawidłowej wysokości oraz wpłacił opłatę w należnej wysokości wraz z odsetkami za zwłokę przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej.

Nowelizacja ZdrPublU ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w podatkach dochodowych

Zmiany w PDOPrU oraz PDOFizU są konsekwencją nowelizacji ZdrPublU i mają charakter dostosowujący.

Nowelizacja PDOPrU i PDOFizU ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w kodeksie karnym skarbowym

Zmiany w KKS są konsekwencją nowelizacji AkcyzU i mają charakter dostosowujący.

Nowelizacja KKS ma wejść w życie z dniem 1.1.2025 r.

Źródło: gov.pl oraz legislacja.rcl.gov.pl

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź