Zmiany w ordynacji podatkowej od 1.7.2023 r.

Od 1.7.2023 r. zaczną obowiązywać zmiany w OrdPU dotyczące odwołania od decyzji wydanych przez naczelników urzędów celno-skarbowych. Odwołania od decyzji wydawanych przez naczelników urzędów celno-skarbowych będą rozpoznawane przez właściwych dyrektorów izb administracji skarbowych. Obecnie decyzje te są rozpatrywane przez tych samych naczelników wydających zaskarżone decyzje.

Od 2017 r. kontrolę skarbową zastąpiono kontrolą celno-skarbową i w efekcie odwołania od decyzji wydawanych przez naczelników urzędów celno-skarbowych są rozpatrywane przez te same organy. W wyniku nowelizacji do art. 220 OrdPU dodano § 3 w brzmieniu: „Właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego jest dyrektor izby administracji skarbowej właściwy ze względu na siedzibę naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał decyzję”.

Jednocześnie uchylono art. 221a OrdPU. Zmiana ta jest korzystna dla podatników, bowiem przywraca realną dwuinstancyjność w postępowaniach podatkowych.

Do decyzji wydanych w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu celno-skarbowego przed 1.7.2023 r. stosuje się przepis art. 221a OrdPU.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Zmiany w spłacie zaległości podatkowych od 25.3.2024 r.

Od 25.3.2024 r. wejdą w życie zmiany dotyczące spłat zaległości podatkowych. Jak wiadomo, w szczególnych przypadkach podatek lub zaległość podatkowa mogą być rozłożone na raty. Wówczas organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa termin spłat i wysokość rat. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami Ordynacji podatkowej, wygaśnięcie z mocy prawa decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat, następuje w przypadku niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa (art. 259 OrdPU).

Nowelizacja OrdPU wprowadza nowy art. 67da OrdPU. Zgodnie z art. 67da § 2 OrdPU: „W razie niedotrzymania terminu płatności trzech rat, na jakie zostały rozłożone podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej w zakresie wszystkich niezapłaconych rat”.

Zgodnie ze zmianą, jeżeli podatnik nie zapłacić trzech rat (nie ważne których), straci prawo do spłacenia zaległości w ratach. W takiej sytuacji wydana wcześniej decyzja wygaśnie i kwotę niewpłaconych jeszcze podatków trzeba będzie zapłacić od razu – inaczej organ podatkowy będzie mógł zablokować konta bankowe i ściągnąć zaległości w trybie egzekucyjnym.

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź