Na podstawie art. 82 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania bez wezwania przez organ podatkowy – informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. Przewidziany termin na złożenie tych informacji został przedłużony rozporządzeniem Ministra Finansów z 16.2.2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 422).

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Termin przekazania do organu podatkowego Informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) wydłużono z trzech do jedenastu miesięcy. Dłuższy termin dotyczy Informacji ORD-U składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31.12.2021 r.

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu zrównanie terminu złożenia ORD-U z terminem na złożenie Informacji o cenach transferowych (informacja TPR), aby w obu przypadkach był to termin do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Rozporządzenie zmieniające obowiązuje od 21.3.2023 r.