Zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy 

Obowiązujące przepisy ustawy o podatku akcyzowym, co do zasady, nie zezwalają na kontynuację działalności w składzie podatkowym przez inny podmiot niż dotychczasowy prowadzący skład podatkowy, bowiem zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 AkcyzU, z dniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego następuje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy. Oznacza to, że w przypadku cofnięcia, na wniosek podmiotu prowadzącego skład podatkowy zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w związku z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie podatkowym, powstaje zobowiązanie podatkowe i należy zapłacić należną akcyzę. Podmiot, który chciałby „przejąć” ten skład podatkowy wraz z wyrobami akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy nie ma takiej możliwości –  z wyjątkiem następców prawnych. Zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Takie rozwiązanie stanowi barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Możliwa kontynuacja działalności w składzie podatkowym

Uchwalone zmiany w AkcyzU pozwalają na „przejęcie” składu podatkowego przez inny podmiot, bez konieczności likwidacji działalności prowadzonej w przejmowanym składzie i zapłaty akcyzy od wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym składzie. Zapewni to ciągłość prowadzenia działalności w składzie podatkowym, w tym stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, w szczególności w przypadku składu podatkowego typu produkcyjnego.

Podmiot „przejmujący” skład podatkowy może i powinien posiadać tytuł prawny do korzystania z miejsca albo części miejsca, w którym jest prowadzony „przejmowany” skład podatkowy, dopiero na dzień, od którego zacznie obowiązywać nowe albo zmienione zezwolenie. Podmiot ten powinien przekazać tytuł prawny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego niezwłocznie po jego uzyskaniu.

Zmiany przewidziane w ustawie nowelizującej wejdą w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź