Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów mają na celu rozwianie wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się w zakresie ewidencjonowania w nowym JPK.  Dodatkowo, rozporządzenie wprowadza zmiany wynikające z tzw. pakietu VAT e-commerce.

Najistotniejsze zmiany w ewidencji VAT

Zmiany wprowadzone w zakresie danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji VAT dotyczą m.in.:

  1. oznaczenia ulgi na złe długi (art. 89a ust. 1 i 4 VATU) – w części ewidencyjnej sprzedawca (dostawca towarów i usług), który skorzysta z ulgi na złe długi zamieści informację nie tylko o korzystaniu z tej ulgi, ale również w odniesieniu do każdej faktury objętej ulgą wskaże termin płatności lub datę dokonania zapłaty;
  2. faktur do 450 zł (100 euro) – paragony uznawane za faktury uproszczone nie będą osobno wykazywane w JPK_V7, ale powinny być ewidencjonowaniu na podstawie zbiorczego raportu okresowego z kasy rejestrującej, który podlega oznaczeniu „RO”;
  3. dokumentowania zbiorczym dokumentem WEW biletów za autostradę oraz za przewóz środkami komunikacji publicznej;
  4. transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – oznaczenia TP nie będą wymagane wyłącznie w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami;
  5. oznaczenia MPP, które nie będzie stosowane zarówno w przypadku podzielonej płatności wprowadzonej dobrowolnie, jak i obowiązkowo;
  6. nowych oznaczeń  kodami GTU;
  7. dokumentów RO (raporty okresowe z kasy fiskalnej) oraz WEW (dokumentów wewnętrznych), które nie mogą być oznaczane kodami GTU.

Oznaczenia, które będę obowiązywały od stycznia 2022 r.

Ponadto pojawią się nowe oznaczenia  w przypadku podatników zobowiązanych dodatkowo do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109b ust. 1 VATU (w odniesieniu do ułatwianych czynności powiązanych z terytorium kraju, o których mowa w art. 109b ust. 4 VATU). Zgodnie z § 7 pkt 8 rozporządzenia podatnicy tacy powinni oznaczać, że ułatwiali dokonanie takich czynności w danym okresie rozliczeniowym w JPK_VAT z deklaracją. Oznaczenie „SW” i „EE” zostało zastąpione jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE” ( § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia). Oznaczenie „WSTO_EE” obowiązywać będzie począwszy od stycznia 2022 r. Za okres lipiec – grudzień 2021 r. stosowane jest oznaczenie EE.

Wprowadzono także  oznaczenie „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca), które ma na celu monitorowanie dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 VATU, dokonywanych przez podatnika ułatwiającego te dostawy, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 VATU lub odpowiadających im regulacjach, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju. Oznaczenie to również będzie stosowane do rozliczeń od stycznia 2022 r.