Zgodnie z obecnie obowiązującą regulacją zawartą w § 3 pkt 4 rozporządzenia rozporządzeniu Ministra Finansów z 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485) – za fakturę uznaje się dokument na przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiany w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Proponowana zmiana rozporządzenia przewiduje, że za fakturę będzie uznany dokument potwierdzający przejazd autostradą płatną lub bilet jednorazowy dokumentujący przejazd na dowolną odległość. Jak uzasadnia ministerstwo, zmiana ta pozwoli nabywcy skorzystać z prawa odliczenia podatku VAT na podstawie faktur (biletów) z tytułu nabycia wspomnianych usług bez względu na liczbę przejechanych kilometrów, oczywiście przy założeniu wykazania związku zakupu z działalnością gospodarczą (opodatkowaną) – podróż służbowa.

Rozporządzenie wprowadzające zmianę wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.