Jak wskazano w oświadczeniu BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. skierowanym do pracodawców, z którymi zawarło umowę o zarządzanie PPK:

„BPS TFI działając w najlepiej pojętym interesie uczestników musi obiektywnie stwierdzić, że zarządzanie funduszami z niewielkimi aktywami jest bardzo trudne i w długim horyzoncie mniej korzystne dla jego uczestników. Wynika to z:

  • gorszej dostępności do rynków – w szczególności, relatywnie wysoki nominał pojedynczych transakcji na rynku międzybankowym może uniemożliwić realizację transakcji na tym rynku przez poszczególne subfundusze,
  • gorszej dywersyfikacji – dysponując niskimi aktywami może dochodzić do sytuacji, gdy Zarządzający nie będzie w stanie nabyć odpowiedniej liczby różnych instrumentów w celu uzyskania pożądanej dywersyfikacji portfela,
  • wyższych kosztów transakcyjnych – w przypadku ponoszenia przez subfundusz kosztów stałych związanych z rozliczaniem transakcji, wartość tych kosztów będzie relatywnie wysoka w stosunku do wartości aktywów; w efekcie powodowałoby to pogorszenie wyników inwestycyjnych w porównaniu do analogicznych kosztów transakcyjnych ponoszonych przez subfundusz z wyższymi aktywami.
Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

W związku z powyższym Zarząd Towarzystwa podjął odpowiednie kroki, aby finalnie przekazać zarządzanie funduszami BPS Emerytura PPK instytucji wyznaczonej na mocy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, czyli PFR Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. („PFR TFI”). Proces przekazania zarządzania został omówiony z instytucją wyznaczoną oraz Komisją Nadzoru Finansowego i rozpocznie się od zawieszenia udziału BPS TFI w ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. („PFR”). Kolejnym krokiem będzie usunięcie Towarzystwa ze wspomnianej ewidencji skutkujące ostatecznym przekazaniem zarządzania funduszem BPS Emerytura PPK – PFR TFI. Zespół ekspertów PFR TFI będzie wspierał klientów BPS TFI na każdym etapie prowadzenia PPK, a nowoczesne narzędzia informatyczne pomogą w sprawnej obsłudze pracowników. Uczestnicy PPK mają do dyspozycji wygodny serwis internetowy, w którym mogą m.in. sprawdzać aktualny stan oszczędności oraz składać dyspozycje. W PPK liczy się efektywność w zarządzaniu środkami.

Dokładna data przekazania zarządzania funduszem BPS Emerytura PPK nie jest jeszcze znana, ale sam proces nie powinien potrwać dłużej niż kilka najbliższych miesięcy. Wspólnie z PFR TFI S.A. pracujemy nad możliwie prostym przekazaniem zarządzania funduszem PPK. Pragniemy zapewnić, że na chwilę obecną zarówno Pracodawcy, jak i ich pracownicy nie muszą podejmować jakichkolwiek działań. Wszystkie podpisane do tej pory umowy o zarządzanie, czy też o prowadzenie pozostają w mocy, a uczestnicy funduszu mogą normalnie korzystać z dostępnych aplikacji STI24, czy też PPK Serwis od strony pracodawcy.”

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Fundusze zdefiniowanej daty prowadzone przez BPS TFI S.A. na dzień 31 marca 2022 roku posiadały 5 898 306,16 zł aktywów. Była to najmniejsza instytucja finansowa pod względem aktywów na rynku PPK. Kolejna instytucja to Skarbiec TFI S.A., który zarządzał 31 211 053,94 zł aktywów. Dane opublikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, w których wskazano wartość aktywów PPK według stanu na koniec pierwszego kwartału 2022 roku wskazywały, że w ramach PPK zgromadzono 8 754 321 923,66 zł. Czerwcowe dane mojeppk.pl wskazują, że zgodnie z danymi Ewidencji PPK, stan aktywów na koniec maja 2022 roku wyniósł 8,94 mld PLN.

Obecnie PPK będzie oferowało łącznie 18 instytucji finansowych, tj. 15 TFI, dwa PTE i jeden Zakład Ubezpieczeń. Nie można wykluczyć, że w kolejnych tygodniach pojawią się następne zmiany na rynku PPK, dążące do tego, że liczba instytucji finansowych PPK będzie się zmniejszała. Tego rodzaju zmiany mogą się pojawić zwłaszcza w pierwszej połowie 2023 roku, kiedy będzie miał miejsce pierwszy ponowny automatyczny zapis do PPK. Jeżeli instytucje finansowe nie pozyskają odpowiedniej liczby nowych uczestników PPK, może się okazać, że nie będzie im się opłacało prowadzić PPK, podobnie jak to miało miejsce w przypadku BPS TFI.

Źródło: https://bpstfi.pl/newsy/aktualnosci/komunikat-dla-pracodawcow-ppk (dostęp 27.6.2022 r.)

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź