Przygotowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, który stanowi realizację delegacji ustawowej zawartej w art. 28 § 3 pkt 1 OrdPU, w brzmieniu nadanym ustawą z 9.6.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz.1265) wprowadzającą zmiany do Polskiego Ładu. Nowelizacja art. 28 § 3 pkt 1 OrdPU, poprzez uzupełnienie treści przepisu o kryterium rodzaju pobranego podatku, pozwoliła na zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, w zależności od rodzaju pobranego podatku.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Dotychczas wysokość wynagrodzenia płatników i inkasentów z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa była określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z 10.12.2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. poz. 2154). Obowiązywały dwie wysokości kwoty należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa: (1) 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników, oraz (2) 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów.

W nowym rozporządzeniu zróżnicowano wysokość kwoty należnego wynagrodzenia płatników pobierających podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczony przy zastosowaniu skali podatkowej, która wyniesie 0,6% kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Pozostałe kwoty należnego wynagrodzenia pozostały bez zmian. Kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników i inkasentów.

Zatem płatnikowi, który dokona terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych obliczonego przy zastosowaniu skali podatkowej, będzie przysługiwać wynagrodzenie wynoszące 0,6% kwoty pobranego podatku PIT (zatem dwukrotność dotychczasowego wynagrodzenia).

Nowe zasady wejdą w życie od 1.7.2022 r.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź