W dniu 9.11.2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Ustawa ta przewiduje wprowadzenie zmian do szeregu ustaw. Głównym celem tych zmian jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przez redukcję obciążeń administracyjnych przedsiębiorców. Jak wynika z uzasadnienia do projektu tej ustawy uproszczenie regulacji i procedur odciąża przedsiębiorstwa i ich pracowników od wykonywania niektórych zbędnych formalności administracyjnych, w efekcie zwiększa skuteczność gospodarowania posiadanymi zasobami i koncentrację na podstawowej działalności przedsiębiorcy. Dla gospodarki oznacza to wzmocnienie konkurencyjności i jej efektywności, co wpływa także pozytywnie na wzrost PKB.

Założone cele projektu są realizowane przez zmiany w obszarze prawa podatkowego i gospodarczego, a jedną z nowelizowanych ustaw jest ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Zmiany w Kodeksie pracy polegają na:

1) ograniczeniu obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach o najniższych wskaźnikach wypadkowości i warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia;

2) zwiększeniu możliwości pełnienia zadań służby bhp przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników i zakwalifikowanego do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym, z obecnego limitu 20 pracowników.

Ograniczenie szkoleń okresowych

Z art. 2373 § 2 Kodeksu pracy wynika, że pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie . W obecnym stanie prawnym jest jeden wyjątek od tej zasady – szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Wyżej wymieniona nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza kolejny wyjątek od obowiązku prowadzenia szkoleń bhp, tym razem w zakresie szkoleń okresowych. Od 1.1.2019 r. szkolenie okresowe pracownika nie będzie wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1 Kodeksu pracy, wynika, że jest to konieczne.

Natomiast, jeżeli rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka, pracodawca będzie obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika w zakresie bhp, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka. To samo dotyczyć będzie przypadku, gdy z dokonanej oceny ryzyka wynikać będzie, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika stało się konieczne. Szkolenie okresowe będzie wtedy przeprowadzane w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania oceny ryzyka.

Wykonywanie zadań służby bhp przez większą liczbę pracodawców

Obecnie pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników musi utworzyć służbę bhp, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp, a pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Jednak pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników, albo

2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Nowelizacja art. 23711 § 2 Kodeksu pracy podnosi próg liczby pracowników z ww. pkt 2 do 50 pracowników. Zatem od 1.1.2019 r. każdy pracodawca zatrudniający do 50 pracowników i posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp będzie mógł sam wykonywać zadania tej służby (jeżeli jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka).

Projekt ten musi jeszcze zostać rozpatrzony przez Senat.