Konkurs ma wyłonić projekty, które pomogą poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy, zmniejszyć zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi czy też zredukować czynniki ryzyka.

Na co można dostać pieniądze?

Dofinansowane będą mogły zostać przedsięwzięcia, które mieszczą się w wymienionych przez ZUS obszarach technicznych:

  • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
  • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;
  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
  • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
  • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach
  • i innych strefach pracy;
  • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
  • środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału

O pieniądze mogą wnioskować płatnik składek, który spełnia łącznie kilka warunków. Nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatków. Nie może być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub układowego z wierzycielem. Jeśli ubiega się po raz kolejny o dofinansowanie z ZUS, to od dnia wypłaty przez Zakład całości ostatniego dofinansowania musiały upłynąć co najmniej trzy lata. W warunkach Konkursu zawarte jest też wymaganie, że płatnik nie może ubiegać się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Szczegóły konkursu oraz listę wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2020.01