Do spraw dotyczących podatków importowych, jak również do opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej będą miały w dalszym ciągu zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej. Wprowadzana zmiana wyłącza stosowanie tylko niektórych przepisów z Działu IV tej ustawy, dotyczących postępowania podatkowego.

Wprowadzenie tzw. jednego postępowania wymagało, oprócz zmian w ustawie – Prawo celne, dokonania zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, w ustawie o podatku akcyzowym, w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym – w zakresie opłaty paliwowej, w ustawie – Prawo ochrony środowiska – w zakresie opłaty emisyjnej, oraz w Ordynacji podatkowej.

Pozostałe istotne zmiany dokonane w Prawie celnym:

 • wprowadzenie możliwości opatrywania dokumentów w postaci elektronicznej, innych niż decyzje, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną organu celnego;
 • wyznaczenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce ministra
  właściwego do spraw finansów publicznych do prowadzenia wykazu gwarantów
  uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia
  kwot wynikających z długów celnych;
 • odstąpienie od wydawania decyzji w sprawie wpisu do wykazu gwarantów – wpis do wykazu będzie decyzją Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
 • odstąpienie od wydawania decyzji w sprawie wpisu na listę agentów celnych – wpis na listę będzie decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie;
 • wyznaczenie organu celnego właściwego do orzekania w sprawach odpowiedzialności osoby trzeciej z tytułu długu celnego oraz odsetek.

Istotną zmianą dokonaną ustawą z dnia 30.3.2021 r. jest też zmiana dokonana w ustawie – Prawo ochrony środowiska polegająca na wyznaczeniu naczelnika urzędu celno-skarbowego, w miejsce naczelnika urzędu skarbowego, jako organu właściwego do przyjmowania informacji o opłacie emisyjnej w przypadku importu paliw silnikowych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1.6.2021 r., z wyjątkiem przepisów:

 • art. 13 (dotyczących zmian w ustawie o doręczeniach elektronicznych), który wchodzi w życie 1.7.2021 r.
 • art. 12 (dotyczącym zmian w ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej), który wchodzi w życie 1.1.2022 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów