Przegląd ustaw zawierających liczne zmiany m.in. w zakresie podatków i sprawozdawczości finansowej pomagających przedsiębiorcom w przeciwdziałaniu konsekwencjom COVID-19.

Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) weszła w życie 31 marca 2020 r. (dalej: specustawa). Prace nad nią były błyskawiczne, wiele wprowadzonych nią zmian jest uzupełnieniem regulacji zawartych w ustawie z 2 marca 2019 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, dalej: ustawa z 2.3.2020 r.). Ustawy te zawierają liczne zmiany m.in. w zakresie podatków i sprawozdawczości finansowej pomagające przedsiębiorcom w przeciwdziałaniu konsekwencjom COVID-19.

Zobacz również

Zestawienie najistotniejszych zmian w podatkach i sprawozdawczości finansowej wprowadzonych w związku ze zwalczaniem konsekwencji COVID-19

Lp.

Rodzaj rozwiązania

Sposób realizacji

1.

Zniesienie opłaty prolongacyjnej, o której mowa w art. 57 § 1 i § 8 OrdPU od podatków stanowiących budżet państwa odroczonych, rozłożonych na raty na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 OrdPU

(art. 15za ustawy z 2.3.2020 r.)

Nie stosuje się opłaty prolongacyjnej do decyzji wydanych na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 OrdPU – dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 (tj. od 14 marca 2020 r.) albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

2

Przesunięcie terminu na złożenie zeznania CIT-8 i zapłatę podatku dochodowego za 2019 r.

(rozporządzenie MF, Dz.U. z 2020 r., poz. 542)

1)Przesunięcie złożenia do 31.5.2020 r. zeznania CIT-8 o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1.12.2019 r. do 31.1.2020 r. oraz wpłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku;

2)Przesunięcie złożenia do 31.7.2020 r. zeznania CIT-8 niektórym podatnikom korzystającym z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1.12.2019 r. do 31.3.2020 r. oraz wpłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu.

3.

Przesunięcie terminu na złożenie zeznania przez osoby fizyczne i wpłatę należnego podatku PIT

(art. 15zzj ustawy z 2.3.2020 r.)

Podatnikom, którzy byli zobowiązani do złożenia zeznania PIT za 2019 r. i wpłaty należnego podatku dochodowego do 30 kwietnia 2020 r. przedłużono ten termin do 31 maja 2020 r.

4.

Przedłużenie terminów sprawozdawczych w podatkach dochodowych:

1) Schematy podatkowe

Wszystkie terminy, określone w dziale III, rozdziale 11a OrdPU, nie rozpoczynają się, natomiast rozpoczęte – zostają zawieszone od 31 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii koronawirusa, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. (art.31y ustawy z 2.3.2020 r.). Dotyczy to w szczególności terminów na przekazanie informacji o schemacie podatkowym (MDR-1), informacji korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3) i kwartalnej informacji o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR-4), a także zawiadomienia dotyczącego schematu podatkowego na podstawie art. 86b § 6 oraz art. 86d § 3 i 5 OrdPU (MDR-2);

2) Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – termin odroczony z 13 kwietnia do 13 lipca 2020 r.;

3) Informacje o cenach transferowych – przedłużono do 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf PDOFizU i art. 11t ust. 1 PDOPrU w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. (art. 31z ustawy z 2.3.2020 r.);

4) Informacje o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) oraz informacje IFT-2R – przedłużenie terminu przesyłania informacji, o której mowa w art. 82 § 1 pkt 2 OrdPU (tj. informacji o umowach zawartych z nierezydentami) oraz w art. 26 ust. 3 pkt 2 PDOPrU (tj. informacji IFT-2R) do końca piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (rozporządzenie MF, Dz.U. z 2020 r., poz. 563).

5.

Przedłużenie terminów sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych

Przedłużono terminy w zakresie ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań finansowych lub informacji.

(art. 15zzh ustawy z 2.3.2020 r. i rozporządzenie MF, Dz.U. z 2020 r., poz. 570).

Przedłużono do 31 lipca 2020 r. termin dotyczący przekazania sprawozdania finansowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do Szefa KAS.

Przedłużono o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF o 2 miesiące, terminy w zakresie:

– sporządzania i zamieszczania na stronie internetowej sprawozdania na temat informacji niefinansowych,

– sporządzania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

– sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych,

– sporządzenia sprawozdania z płatności oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności,

– sporządzenia sprawozdania z działalności, oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.

Przedłużono o 60 dni terminy w odniesieniu do przekazywania i zatwierdzania sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych.

Przedłużono o 2 miesiące terminy dotyczące sporządzania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego, o których mowa w § 39 ust. 1 i 4 rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

Przedłużono o 2 miesiące terminy dotyczące zatwierdzenia oraz złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy, o których mowa w § 40 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Przedłużono terminy dla jednostek sfery budżetowej, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości budżetowej:

o 60 dni, w odniesieniu do: sporządzenia sprawozdań finansowych jednostki obsługującej organ, któremu podlega placówka; przekazywania sprawozdań finansowych do właściwej jednostki, publikacji sprawozdań finansowych na BIP;

o 2 miesiące, w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki.

6.

Zmiany w VAT

1)Przesunięto obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników (podatnicy będą mogli dobrowolnie złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.);

2) Odroczono stosowania matrycy stawek VAT z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.;

3) Odroczono wejścia w życie przepisów o Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) do 1 lipca 2020 r.

(art. 58, art. 63 specustawy);

4) Przyjęto 0% stawkę VAT – na darowizny dla celów medycznych

0% stawkę VAT stosuje się dla darowizn określonych wyrobów medycznych, produktów leczniczych, szkieł laboratoryjnych, produktów biobójczych, testów diagnostycznych i środków ochrony indywidualnej (jak np. maski, gogle, okulary ochronne, kombinezony i rękawice), na rzecz: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych

(rozporządzenie MF, Dz.U. z 2020 r., poz. 527);

7.

Przesunięcie przekazania przez płatników zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń

Pracodawcy mogą pobrane za marzec i kwiecień 2020 r. (tzw. PIT-4) zaliczki na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy, zamiast za marzec do 20 kwietnia 2020 r. i za kwiecień do 20 maja 2020 r. – przekazać w terminie do 1 czerwca 2020 r.

(art. 4 specustawy dodany art. 52o PDOFizU)

8.

Zmiany PIT i CIT

1)Wsteczne rozliczanie strat podatkowych

Podatnicy mogą dochód uzyskany w poprzednim roku podatkowym pomniejszyć o stratę uzyskaną w 2020 r., jeśli uzyskali w 2020 r. przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od przychodów z 2019 r.; wysokość odliczonej straty nie może przekraczać kwoty 5 mln zł; odliczenie straty należy dokonać w drodze korekty zeznania za poprzedni rok podatkowy; nieodliczoną kwotę straty podatnicy będą rozliczać na dotychczas obowiązujących zasadach

(art. 4 specustawy – art. 52k PDOFizU; art. 6 specustawy – art.38f PDOPrU);

2) Wyłączenie stosowania regulacji dotyczących tzw. złych długów

Przepisy dot. złych długów nie będą stosowane w odniesieniu do zaliczek dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, jednak pod warunkiem, że przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 roku zmniejszą się o co najmniej 50% z powodu wystąpienia epidemii. Dłużnik nie będzie miał zatem wyższych obciążeń, a wierzyciel skorzysta z ulgi tak jak obecnie.

(art. 4 specustawy – art. 52q PDOFizU; art. 6 specustawy – art.38i PDOPrU);

3) Rezygnacja z uproszczonych zaliczek w 2020 r.

„Mali podatnicy” mogą odstąpić od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z COVID-19

(art. 4 specustawy – art. 52r PDOFizU; art. 6 specustawy – art.38j PDOPrU);

4) Darowizny przekazane na walkę z koronawirusem

Podatnicy mogą odliczyć od dochodu (przychodu) darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19 – mogą to być darowizny pieniężne lub rzeczowe, przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

(art. 4 specustawy – art. 52n PDOFizU; art. 6 specustawy – art.38g PDOPrU);

5) Podatek od przychodów z budynków

Z przesunięcia terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków (tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych) za miesiące marzec-maj 2020 do 20 lipca 2020 r. będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50% (a w przypadku podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w 2019 roku – w stosunku do średnich miesięcznych przychodów)

(art. 4 specustawy – art. 52p PDOFizU; art. 6 specustawy – art.38h PDOPrU

9.

Podatek od sprzedaży detalicznej

Podatek od sprzedaży detalicznej został odroczony z 1 lipca 2020 r. do 1 stycznia 2021 r. (art. 47 specustawy)

10.

Podatek od nieruchomości

Rada danej gminy może uchwalić, za część roku 2020, zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli -wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienia dotyczą wskazanych przez gminę grup przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek epidemii.

(art.15p ustawy z 2.3.2020r.).

Rada gminy może również przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

(art.15q ustawy z 2.3.2020r.).

Iwona Czauderna