Należy zawiadomić komornika o przyszłej wypłacie świadczenia z zfśs na rzecz dłużnika. Podkreślenia jednak wymaga, że jeśli komornik rozszerzy zajęcie o inne wierzytelności lub wystawi nowe, to dofinansowanie wypoczynku z zfśs nie będzie korzystało z żadnej ochrony i przejdzie w całości na rzecz zadłużenia. Pozostaje więc otwarte pytanie, czy jest uzasadnione, by pracownik w ogóle składał wniosek o taką dopłatę skoro i tak jej faktycznie nie otrzyma.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Na wstępie należy zaznaczyć, że egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest wszczynana i przebiega na podstawie art. 880–888 KPC.

Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie.

Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy.

Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

  1. przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;
  2. podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;
  3. w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o każdej zmianie okoliczności wymienionych wyżej.

Zatem, świadczenia z zfśs, podobnie jak zasiłki z ubezpieczenia społecznego, nie należą do kategorii wynagrodzenia za pracę. Egzekucję z tych świadczeń przeprowadza się na podstawie art. 895 KPC i nast.

Z praktyki wynika, że komornicy często rozszerzają zajęcie wynagrodzenia za pracę o inne wierzytelności. Wówczas można na tej podstawie również dokonywać potrąceń z tych należności. Jednakże o ile zasiłki są chronione poprzez stosowanie do nich EmRentyFUSU, o tyle świadczenia z zfśs są wyłączone spod jakiejkolwiek ochrony. Żadnych ograniczeń się tu nie stosuje.

Jeśli więc zajęcie, poza wynagrodzeniem za pracę, wymienia wprost jedynie zasiłki chorobowe, to na podstawie tego pisma nie dokonywałabym potrącenia świadczeń z zfśs. Natomiast nie ma wątpliwości, że pracodawca ma obowiązek zawiadomić komornika o zamiarze wypłaty pracownikowi dofinansowania wypoczynku z zfśs. Pracodawca w ramach obowiązków informacyjnych musi podawać także dochody z wszelkich innych tytułów, ponieważ one mają wpływ na przebieg egzekucji i kwestie zaspakajania wierzyciela.

Podsumowując, pracodawca musi powiadomić komornika o wypłacie świadczenia z zfśs i albo komornik wystawi nowe, odrębne zajęcie na inne wierzytelności, albo rozszerzy dotychczasowe o inne wierzytelności/świadczenia z zfśs.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź