Obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie do Polski od 24.2.2022 r., mogą być zatrudniani za zgodą odpowiednich organów w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej jako psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy oraz opiekunowie dziecięcy. Mogą być również zatrudniani jako osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, jako psycholodzy i pedagodzy w placówce wsparcia dziennego oraz jako psycholodzy i pedagodzy u organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Do zatrudnienia w wyżej wymienionych przypadkach nie jest konieczne potwierdzenie znajomości języka polskiego za pomocą dokumentów określonych w przepisach o służbie cywilnej.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w swoich zapisach wprowadza szereg ułatwień w zatrudnianiu Ukraińców, którzy wjechali legalnie do Polski od 24.2.2022 r. Takimi ułatwieniami jest możliwość zatrudnienia w konkretnych placówkach samorządowych jako:

1) psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy oraz opiekunowie dziecięcy w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej; w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej do wychowawców nie stosuje się wymogu posiadania wykształcenia wyższego, zaś do opiekunów dziecięcych nie stosuje się wymogu ukończenia szkoły przygotowującej do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo ukończenia studiów pedagogicznych;

2) osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego – nie są tutaj stosowane standardowe wymagania posiadania odpowiednich kwalifikacji z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, takie jak posiadanie określonego wykształcenia wyższego (w stosunku do wychowawców) lub w przypadku pedagoga – tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;

3) psycholodzy i pedagodzy w placówce wsparcia dziennego;

4) psycholodzy i pedagodzy u organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Do wszystkich powyższych propozycji zatrudnienia nie stosuje się powszechnego wymogu potwierdzania znajomości języka polskiego za pomocą dokumentów:

1) certyfikatu znajomości języka polskiego poświadczającego zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

2) dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

3) świadectwa dojrzałości uzyskanego w polskim systemie oświaty;

4) świadectwa nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydanego przez Ministra Sprawiedliwości.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź