W dotychczasowym stanie prawnym podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek byli zobowiązani rozpoznać dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 28m ust. 1 pkt 3 PDOPrU (zalicza się do nich m.in. koszty wytworzenia lub cenę nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn oraz koszty poniesione z tytułu realizacji nieodpłatnego świadczenia). W przypadku przekazania darowizn lub realizacji świadczenia nieodpłatnego na rzecz podmiotów wymienionych w art. 38w PDOPrU, podatnicy są zobowiązani ustalić dochód, zgodnie z art. 28m ust. 1 pkt 3 PDOPrU.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Jednak na mocy wprowadzonego rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy- zaniechano pobór zryczałtowanego podatku od dochodów spółek od osiągniętego dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 3 PDOPrU, osiągniętego w okresie od 24.2.2022 r. do 31.12.2022 r., w wysokości jaka odpowiada:

1) poniesionym kosztom wytworzenia lub cenie nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych podmiotom wymienionym w art. 38w ust. 1 PDOPrU na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy:

a) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,

b) jednostkom samorządu terytorialnego,

c) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,

d) podmiotom wykonującym na terytorium Polski lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego;

2) kosztom poniesionym z tytułu wykonania nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na Ukrainie, realizowanego na rzecz ww. podmiotów.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Zaniechaniem poboru ryczałtu od dochodów spółek objęte zostały wszelkie świadczenia, niezależnie od ich rodzaju, a zatem pieniężne, rzeczowe oraz nieodpłatne świadczenia przekazane lub realizowane na rzecz ww. podmiotów. Przyjęci takiego rozwiązania ministerstwo finansów motywuje, spodziewaną dużą różnorodnością tych świadczeń, uzależnioną od sytuacji faktycznej, w jakiej znalazł się dany uchodźca. Pomocą humanitarną może być zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, tj. udostępnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie żywności. Pomocą taką może być w konkretnym przypadku sfinansowanie leczenia, czy też opłacenie nauki, czy kursów pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych.