Czy w związku z COVID-19 i zamknięciem szkół i placówek oświatowych przez Ministra Edukacji Narodowej rodzice mogą odmówić płacenia czesnego w szkołach i przedszkolach niepublicznych?

W związku z zamknięciem szkół i placówek oświatowych przez Ministra Edukacji Narodowej rodzice nie mogą odmówić płacenia czesnego w szkołach i przedszkolach niepublicznych, jednak jego wysokość powinna ulec modyfikacji w zależności od faktycznie prowadzonych zajęć z uczniami.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 11.3.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.) od 12 do 10.4.2020 r. zawieszono prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach, szkołach i w większości placówek. Z wyjątkiem 12 i 13.3.2020 r. prowadzono jeszcze działalność opiekuńczą. Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół (w tym szkół dla dorosłych) i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych). Niemniej jednak zawieszenie to nie zwolniło pracowników jednostek oświatowych w tym także niepublicznych z obowiązku świadczenia pracy. Tutaj należy wspomnieć, iż zgodnie z art. 10a KartaNauczU nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powinni zostać zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, zgodnie z KP. Do nauczycieli tych mają zastosowanie przepisy art. 81 KP oraz art. 3 ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19. Zgodnie z art. 81 KP pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania.

Ponadto MEN zaleciło, aby w tym czasie nauczyciele kontaktowali się z uczniami przy wykorzystaniu np.: dziennika elektronicznego, strony internetowej przedszkola, szkoły lub placówki, mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredniego kontaktu elektronicznego. W wielu prywatnych szkołach ta nauka prowadzona jest właśnie w ten sposób.

Zobacz również

20 marca br. na stronie internetowej MEN pojawiły się informacje o podjęciu działań w związku z kształceniem na odległości od dnia 25 marca do 10.4.2020 r. Zgodnie z § 2 rozporządzenia MEN z 20.3.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), które wejdzie w życie 25 marca 2020 r., określono w jaki sposób zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane. Przepisy te dotyczą również przedszkoli. Zgodnie z § 2 pkt. 4 ww. rozporządzenia, zajęcia te mogą być również realizowane przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Niemniej jednak to zapisy umowy zawartej pomiędzy rodzicem, a organem prowadzącym, będą determinowały sposób rozliczenia za czesne. Nie bez znaczenia, zdaniem autora, będzie sposób realizacji nauki w sposób zdalny. Kwestia ta jest bardziej dyskusyjna w przypadku przedszkoli niepublicznych, niemniej jednak wydaje się racjonalnym, iż czesne powinno pokryć koszty ponoszone w okresie przestoju przez organ prowadzący.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem autora, pomimo zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach oświatowych przez MEN, czesne powinno być płacone przez rodziców w przypadku szkół niepublicznych, w przypadku zaś przedszkoli niepublicznych, gdzie przedszkole nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem, czesne to powinno zostać obniżone, tak, aby w tym okresie pokryć koszty przestoju ponoszone przez organ prowadzący.

Autorka: Agnieszka Pawlikowska
2020-03-23

Przetestuj System Legalis Księgowość Kadry Biznes
jeśli chcesz mieć dostęp do większej ilości treści
Doradca zdalnie zbada Twoje potrzeby i uruchomi pełną wersję programu →