W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1511 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 1.7.2022 r. w sprawie wzorów zgłoszeń do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych.

Zgodnie z art. 41b ust. 1 ElektromobPalAltU, operator ogólnodostępnej stacji ładowania, dostawca usługi ładowania, operator stacji gazu ziemnego oraz operator stacji wodoru świadczący usługę tankowania wodoru składa do Prezesa UDT wniosek o:

  • nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, czyli numeru EIPA;
  • uznanie kodu nadanego mu w innym państwie członkowskim UE, z którym Polska nawiązała współpracę w zakresie wzajemnego uznawania kodów za równorzędny numerowi EIPA, pod warunkiem że taki kod odpowiada strukturą numerowi EIPA.

Rejestr (EIPA) jest rejestrem publicznym prowadzonym dla zapewnienia użytkownikom pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym i pojazdów napędzanych wodorem informacji ułatwiających korzystanie z tych pojazdów (art. 42 ust. 1 ElektromobPalAltU). Zgodnie z art. 42 ust. 5 ElektromobPalAltU, operator ogólnodostępnej stacji ładowania, operator stacji gazu ziemnego lub operator stacji wodoru świadczący usługę tankowania wodoru są obowiązani do dokonania zgłoszenia do rejestru przy użyciu formularza elektronicznego, po pierwsze, danych obejmujących:

  • firmę operatora, adresu jego miejsca zamieszkania albo siedziby oraz danych teleadresowych,
  • rodzaj infrastruktury obsługiwanej przez operatora,
  • współrzędne stacji gazu ziemnego, ogólnodostępnej stacji ładowania lub stacji wodoru

najpóźniej w dniu złożenia wniosku o przeprowadzenie badania technicznego poprzedzającego oddanie do eksploatacji ogólnodostępnej stacji ładowania, stacji gazu ziemnego lub stacji wodoru oraz każdorazowo w przypadku zmiany tych danych.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Po drugie, operator ma obowiązek zgłosić zakończenie świadczenia na danej stacji usługi ładowania, usługi tankowania gazu ziemnego lub usługi tankowania wodoru w celu usunięcia danego podmiotu z rejestru. Powinien dokonać takiego zgłoszenia najpóźniej w dniu zakończenia świadczenia tej usługi.

Co istotne, zgłoszenia do rejestru może dokonać jedynie podmiot posiadający numer EIPA lub uznany kod.

Ważne

Rozporządzenie określa wzór zgłoszenia do EIPA dokonywanego przez operatora:

  • ogólnodostępnej stacji ładowania – załącznik nr 1;
  • stacji gazu ziemnego – załącznik nr 2;
  • stacji wodoru świadczącego usługę tankowania wodoru – załącznik nr 3.