Warunki działalności nieewidencjonowanej

W myśl art. 5 ust. 1 PrPrzed, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Zasady tej nie stosuje się do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.

Od 1.1.2023 r. płaca minimalna wynosi 3490 zł. Zatem osoba fizyczna, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej a wykonuje działalność, z której przychód należny nie przekracza w żadnym miesiącu 1745 zł (3490 zł x 50%) nie musi zgłaszać tej działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Jest to tzw. działalność nieewidencjonowana. Przychód należny są to kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przychody uzyskiwane z działalności nierejestrowanej nie są kwalifikowane jako zyski z działalności gospodarczej, lecz jako przychody z innych źródeł (o czym stanowi art. 20 ust. 1ba PDOFizU).

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Jeżeli przychód należny z działalności nieewidencjonowanej przekroczy w danym miesiącu kwotę 1745 zł, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie jej wysokości. Wówczas osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do CEiDG w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie ww. kwoty.

Wyższy limit działalności nieewidencjonowanej

Ustawą z 26.1.2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (trwają nad nią prace w Senacie) wprowadza zmianę w art. 5 ust. 1 PrPrzed. W wyniku tej zmiany został podwyższony limit przychodów z działalności nieewidencjonowanej do 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jeśli ustawa zostanie zaakceptowana, to zmiany w powyższym zakresie mają wejść w życie od 1.7.2023 r. Jednocześnie od 1.7.2023 r. płaca minimalna będzie wynosić 3600 zł, ponieważ w tym roku przewidziano jej podwyższenie w ciągu roku. Zatem od 1.7.2023 r. osoba fizyczna, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej a wykonuje działalność, z której przychód należny nie przekracza w żadnym miesiącu 2700 zł (3600 zł x 75%) nie będzie musiała zgłaszać tej działalności do CEiDG.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź