Od 1.1.2023 r. weszły w życie zmiany wprowadzone w ramach poprawek Polskiego Ładu 2.0. dotyczące m.in. ubezpieczeń: społecznego i zdrowotnego komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej (SKA).

W art. 8 ust. 6 pkt 4b ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.; dalej: SysUbSpołU) dodano komplementariusza SKA do osób prowadzących pozarolniczą działalność. Zatem obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu obecnie podlegają osoby fizyczne: wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej oraz komplementariusze w SKA.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Obowiązek ubezpieczenia komplementariusza SKA powstaje od dnia wpisania tej spółki do KRS albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce.

Komplementariusz SKA powinien zgłosić się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 43. Nowe kody wynikają z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 27.7.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1598).

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Jeśli komplementariusz jest wspólnikiem w kilku spółkach – składka zdrowotna jest należna od każdej spółki, w której jest wspólnikiem. W tym zakresie wspólnicy nie mogą korzystać ze zbiegu tytułów, tak jak w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne. Zatem jeśli komplementariusz jest wspólnikiem kilku spółek komandytowo-akcyjnych i/lub spółki komandytowej, a także i/lub jednoosobowej spółki z o.o. – od każdej z tych spółek jest zobowiązany zapłacić składkę zdrowotną, która w 2023 r. wynosi 626,93 zł miesięcznie.
Komplementariusz w SKA musi samodzielnie opłacać składki ze swojego rachunku bankowego do 20.dnia każdego miesiąca (za miesiąc poprzedni), składając również deklarację ZUS DRA.