Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się, co do zasady, według średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. W tym roku  pierwszy października był dniem roboczym, a zatem należy wziąć średni kurs euro z tego dnia. Kurs  euro na 1.10.2021 r. wynosił 4,5941 PLN/1 EURO. Kurs ten jest  wyższy w porównaniu z kursem euro na 1 października 2020 r. który wynosił bowiem 4,5153 PLN/1 EURO.W związku z tym przewidziane limity podatkowe na 2022 r. są wyższe  niż w roku bieżącym.

Mały podatnik 

Pojęcie małego podatnika używane jest zarówno na potrzeby podatku dochodowego, jaki i VAT. Status małego podatnika w podatku dochodowym łączy się z możliwością wpłacania zaliczek na podatek dochodowy za okresy kwartalne, a także możliwością stosowania jednorazowej amortyzacji. Natomiast w podatku VAT mały podatnik może rozliczać się kasowo  (tzn. taki podatnik płaci podatek VAT dopiero po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta).

Warunkiem uzyskania statusu małego podatnika w VAT  jest uzyskanie ze sprzedaży (wraz z VAT)  kwoty nie przekraczającej  równowartości 1 200 000 euro (kwotę po przeliczeniu zaokrągla się do 1000 zł). W 2022 r. przedsiębiorca będzie mieć zatem status małego podatnika w VAT, jeśli wartość ze sprzedaży za 2021 r. nie przekroczy kwoty 5 513 000 zł.

W przypadku prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu) małym podatnikiem jest ten podatnik, którego kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 45 000 euro.  Za  2021 r. limit ten będzie wynosić 207 000 zł.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

W przypadku podatków dochodowych limit dla statusu małego podatnika jest wyższy niż w VAT. W podatkach dochodowym małym podatnikiem będzie przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła kwoty, która odpowiada równowartości 2 000 000 euro (kwotę po przeliczeniu zaokrągla się do 1000 zł). Zatem małym podatnikiem w 2022 r. będzie przedsiębiorca, którego przychód ze sprzedaży (wraz z VAT należnym)  w 2021 r. nie przekroczył kwoty  9 188 000 zł.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

Z jednorazowej amortyzacji mogą korzystać podatnicy mający status małego podatnika, a także nowo założone podmioty. Podatnicy, których przychód ze sprzedaży w 2021 r. nie przekroczył kwoty 9 188 000 zł  (mali podatnicy) i kupili  środek trwały zaliczany do grupy 3-8 klasyfikacji środków trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych), mogą zaliczyć go jednorazowo do kosztów podatkowych. Oznacza to, że w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych przedsiębiorca może dokonać tych odpisów amortyzacyjnych do określonego limitu łącznej kwoty stanowiącej równowartość 50 000 euro w roku podatkowym. A zatem w 2022 r. przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć jednorazowo do kosztów łączny zakup środków trwałych (z wyjątkiem samochodów osobowych) do wysokości 230 000 zł 

Rozliczanie w formie ryczałtu 

Zgodnie z ogólną zasadą przedsiębiorcy mogą wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z działalności gospodarczej, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, bądź wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, z tym że w tym przypadku ww. limit dotyczy sumy przychodów wspólników spółki z tej działalności – w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro. A zatem osoby fizyczne (przedsiębiorcy) lub spółki cywilne (jawne) osób fizycznych, które osiągnęły przychód z działalności w 2021 r. do kwoty 9 188 200  zł  mogą rozliczać przychód w 2022 r. w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Jeśli przychód przedsiębiorcy lub spółki osobowej przekroczy za 2021 r. 2 000 000 euro to mają oni obowiązek w 2022 r. prowadzić ewidencję działalności w formie ksiąg rachunkowych. Do przeliczenia tej kwoty należy wziąć pod uwagę średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. A zatem jeśli w 2021 r. przedsiębiorca osiągnął przychód ponad kwotę 9 188 200 zł powinien w 2022 r. prowadzić księgi rachunkowe.

 

Jeśli przychód osoby fizycznej lub spółki osobowej za 2021 r. przekroczy tę kwotę w 2022 r. musi prowadzić księgi rachunkowe.   9 188 200 zł 
Jeśli przychód podatnika w 2021 r. przekroczy tę kwotę to w 2022 r. nie może rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.   9 188 200  zł 
Jeśli przychody firmy ze sprzedaży (wraz z VAT) za 2021 r. nie przekroczą tej kwoty to podatnik w 2022 r. będzie mieć status małego podatnika w VAT.   5 513 000  zł 
Jeśli przychody firmy ze sprzedaży (wraz z VAT) za 2021 r. nie przekroczą tej kwoty to podatnik w 2022 r. będzie mieć status małego podatnika w CIT i PIT.
 9 188 000 zł
W tej wysokości w 2022 r. będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych odpis z tytułu jednorazowej amortyzacji.      230 000  
Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź