Zasadą jest, że wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu było kwotą wyższą. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogłaszane jest przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku. Od już kilkunastu lat ustawodawca ingerował w tę zasadę dodając do ustawy o zfśs kolejno art. od 5a do 5l określające podstawę naliczenia odpisu w kolejnych latach. Na 2024 r. nie wprowadzano już takiego szczególnego rozwiązania, co skutkuje „odmrożeniem” odpisu na zfśs, który ustalany jest według zasady ogólnej.

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj 

Tabela. Odpisy na zfśs w 2024 r.

Przedmiot odpisu Procent podstawy wymiaru odpisu Wysokość odpisu
Podstawowy na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach 37,5% 2417,14 zł
Obowiązkowy za wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze 50% 3222,86 zł
Obowiązkowy za młodocianego 1) w I roku nauki – 5%,

2) w II roku nauki – 6%,

3) w III roku nauki – 7%

322,29 zł
386,74 zł451,20 zł
Fakultatywny za byłego pracownika (emeryta lub rencistę), nad którym zakład pracy sprawuje opiekę odpis 6,25% 402,86 zł
Fakultatywne zwiększenie za pracownika niepełnosprawnego o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności Podniesienie odpisu o 6,25 % (czyli łącznie do 43,75%) 402,86 zł

(łącznie z odpisem 2820 zł) podstawowym

Fakultatywny z tytułu utworzenia zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego i przeznaczenia na ten cel 7,5% odpisu podstawowego oraz przeznaczenia całości zwiększenia na żłobek lub klub dziecięcy Zwiększenie odpisu zfśs na każdego pracownika o 7,5% 483,43 zł