Zmiany w przepisach
W dniu 1.9.2023 r. weszło w życie rozporządzenie RM z 6.7.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2023 r. poz.1348). Głównym celem nowelizacji rozporządzenia jest uaktualnienie wynagrodzenia młodocianego w okresie nauki zawodu przez podwyższenie stosunku procentowego tego wynagrodzenia. Nowelizacja dokonała również rozszerzenia opisów, „z pierwszego roku nauki” na „pierwszy rok nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole”. stosunek procentowy wynagrodzenia został podniesiony o 3 punkty procentowe.

Zgodnie z § 19 ust. 1 PrzygotZawMłodR młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Natomiast zgodnie z §19 rozporządzenia młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 7% wynagrodzenia.

Stosunek procentowy wynagrodzenia, wynosił do końca sierpnia 2023 r.:

  1. w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 5%,
  2. w drugim roku nauki – nie mniej niż 6%,
  3. w trzecim roku nauki – nie mniej niż 7%.

Natomiast w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianym przysługiwało nie mniej niż̇ 4% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1 PrzygotZawMłodR.

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Stosunek procentowy wynagrodzenia młodocianego w okresie nauki zawodu od 1.9.2023 r.

Zgodnie z przepisami po nowelizacji wynagrodzenie młodocianego w okresie nauki zawodu wynosi:

1) w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 8%,

2) w drugim roku nauki – nie mniej niż 9%,

3) w trzecim roku nauki – nie mniej niż 10%,

a w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy nie mniej niż 7% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1 rozporządzenia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie od 1.12.2023 r.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie będące podstawą naliczenia w kolejnym okresie wyniosło 7194,95 zł. To oznacza, że od 1.12.2023 r. do 29.2.2024 r. pracownik młodociany otrzyma wynagrodzenie wynoszące nie mniej niż:

  • w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 8% czyli 575,60 zł,
  • w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 9% czyli 647,55 zł,
  • w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole – nie mniej niż 10% czyli 719,50 zł.

Młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy w tym okresie przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie mniej niż 503,65 zł.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź