Jeżeli płatnik ma uzasadnione podstawy do twierdzenia, że świadczenie zostało spełnione, zawarta umowa stanowiła umowę o pracę, a nie umowę innego rodzaju, natomiast należność została wypłacona, to może on trwać przy swoim i nie dokonywać korekt skutkujących wyeliminowaniem tych świadczeń z rozliczeń podatkowych. Jeżeli natomiast płatnik zdecyduje się na dokonanie korekty, to korekta taka, jako dotycząca czynności, które nie miały miejsca, powinna zostać dokonana, jako korekta deklaracji/informacji podatkowych dotyczących lat, w których zatrudniony był pracownik. Będzie to wówczas miało wpływ na rozliczanie kosztów podatkowych podmiotu w tychże latach.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Od wskazanej wyżej korekty należy odróżnić rozliczenie zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Rozliczenie takie powinno być dokonane w bieżących okresach.

Skoro umowa o pracę została uznana za pozorną, to wynika z tego, że świadczenia na podstawie tej umowy nie było. Z drugiej jednak strony autor pytania twierdzi, że pracownik pracę wykonywał i nie zwróci otrzymanego wynagrodzenia.

Nie wiemy, gdzie leży prawda. Jakkolwiek natomiast wyrok sądu w sprawie pozorności świadczenia, w przypadku ewentualnej kontroli organu podatkowego, będzie niewątpliwie stanowił w sprawie istotny dowód, to jednak nie wpływa on automatycznie na rozliczenia podatkowe. Jeżeli płatnik ma uzasadnione podstawy do twierdzenia, że świadczenie zostało spełnione, zawarta umowa stanowiła umowę o pracę, a nie umowę innego rodzaju, natomiast należność została wypłacona, to może on oczywiście trwać przy swoim i nie dokonywać korekt skutkujących wyeliminowaniem tych świadczeń z rozliczeń podatkowych. Zdarza się, że ustalenia organów podatkowych nie są zgodne z ustaleniami skarbówki. Decyzję w tym zakresie pozostawiam dla płatnika.

Jeżeli natomiast płatnik zdecyduje się na dokonanie korekty, to korekta taka, jako dotycząca czynności, które nie miały miejsca, zgodnie z art. 81 § 1 OrdPU powinna zostać dokonana jako korekta deklaracji/informacji podatkowych dotyczących lat, w których zatrudniony był pracownik. Będzie to wówczas miało wpływ na rozliczanie kosztów podatkowych podmiotu w tychże latach.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

Od wskazanej wyżej korekty należy odróżnić samo rozliczenie zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, w przypadku, w którym płatnik nie zdecyduje się na skorygowanie rozliczeń z lat ubiegłych. Taki zwrot składek powinien być rozliczony przez podatnika w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym jego dokonano. Stanowi o tym art. 45 ust. 3a PDOFizU. Zwrot taki nie powoduje po stronie płatnika obowiązku korygowania informacji PIT-11 i deklaracji PIT-4R za rok, którego dotyczy świadczenie. Zwrot składek na ubezpieczenie społeczne natomiast, jako generujący przychód ze stosunku pracy, powinien być wykazany w bieżącej informacji PIT-11. W przypadku otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne to wyłącznie podatnik (pracownik) obowiązany jest doliczyć do podatku kwoty uprzednio odliczone. Zwrócone składki zdrowotne nie stanowią przychodu pracownika ze stosunku pracy, a zatem nie są wykazywane w informacji PIT-11 (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.8.2018 r., 0114-KDIP3-3.4011.252.2018.5.IM).