Stanowisko takie Dyrektor KIS zajął w interpretacji indywidualnej z 12.2.2024 r. (0113-KDIPT2-3.4011.869.2023.2.IR).

Interpretację podatkową wydano na wniosek pracownika, który w ramach obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę wykonywał czynności, skutkiem których powstawały utwory podlegające prawu autorskiemu. Określoną kwotę honorarium, jako wynik procentowego udziału w stosunku do ogólnej kwoty wynagrodzenia brutto, ustalono na podstawie rezultatów pracy twórczej oraz prac pobocznych, a także m.in. statystyk pracodawcy oraz analizy powierzanych pracownikowi zadań itd. Kwota (udział procentowy) honorarium była zatem wyznacznikiem ogólnej pracy twórczej pracownika, której rezultatem były utwory. Poza tym prowadzono też odpowiednią ewidencję stworzonych przez pracownika utworów.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

Z przedstawionego stanu faktycznego wynikało więc, że w tym przypadku do części wynagrodzenia pracownika stanowiącego honorarium autorskie można było zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 PDOFizU. Jednak w latach 2019–2022 pracodawca nie potrącał tych kosztów stosując podstawowe zryczałtowane koszty pracownicze.

Pracownik zwrócił się więc do Dyrektora KIS, czy w takiej sytuacji może skorygować zeznania podatkowe za lata 2019–2022, w wyniku czego zastosuje przysługujące mu koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%.

Dyrektor KIS przypomniał, że korekta deklaracji, w rozumieniu art. 81 OrdPU, ma na celu poprawienie błędu, który popełniono przy poprzednim jej sporządzeniu i zasadniczo może dotyczyć każdej jej pozycji. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym – poprawnym już – wypełnieniu jej formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji, czyli w tym przypadku zeznania podatkowego.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Przepisy OrdPU nie określają szczególnych terminów, w których przysługuje prawo skorygowania deklaracji podatkowej, w związku z czym prawo do korekty deklaracji (zeznania) istnieje tak długo, jak długo istnieje zobowiązanie podatkowe, czyli 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 OrdPU).

W konsekwencji, w omawianym przypadku pracownik ma prawo do korekty zeznań rocznych za lata podatkowe 2019-2022 i możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do otrzymywanego honorarium z tytułu stworzonych utworów, do którego wcześniej zastosowano standardowe koszty uzyskania przychodów.