Brak wyłączeń co do wysokości wypłaty zaliczki w przepisach KSH, jak ma to miejsce w odniesieniu do spółki z o.o., daje prawo do wypłaty zaliczek na poczet zysku w spółce komandytowej w pierwszym roku jej funkcjonowania. Zdaniem organów podatkowych odliczenie wynikające z art. 30a ust. 6a PDOFizU, możliwe jest do stosowania dopiero po zakończeniu roku podatkowego, którego dotyczy zysk.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Możliwość wypłaty zaliczki na poczet zysku w pierwszym roku działania spółki komandytowej

Na gruncie KSH spółka komandytowa jest spółką osobową. W spółce komandytowej wobec wierzycieli za zobowiązania spółki, co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona, co wynika z brzmienia art. 102 KSH.

Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Równocześnie w art. 123 KSH zastrzeżono, iż zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości umówionego wkładu.

W zakresie zysku komplementariusza mają zastosowanie przepisy dotyczące spółki jawnej, zgodnie z którymi każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Jeżeli jednak wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, to zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika. Powyższe zasady znajdą zastosowanie, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej.

Brak włączeń co do wysokości wypłaty zaliczki w przepisach KSH, jak ma to miejsce w odniesieniu do spółki z o.o., daje prawo do wypłaty zaliczek na poczet zysku w spółce komandytowej w pierwszym roku jej funkcjonowania.

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Opodatkowanie zysku komplementariusza

Z art. 30a ust. 6a PDOFizU wynika przy tym, że zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

Zdaniem organów podatkowych odliczenie to można jednak stosować dopiero po zakończeniu roku podatkowego, którego dotyczy zysk. W konsekwencji organy podatkowe uważają, że od wypłacanych komplementariuszom zaliczek na poczet zysku zryczałtowany podatek w wysokości 19% spółki komandytowe obowiązane są pobierać bez dokonywania takiego odliczenia.

Interpretacje

Tytułem przykładu wskazać można interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19.4.2021 r., 0115-KDIT1.4011.59.2021.1.MR, z 30.6.2021 r., 0113-KDIPT2-3.4011.400.2021.1.ID, czy z 13.8.2021 r., 0113-KDIPT2-3.4011.488.2021.1.SJ.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź