W związku z tym, że łączny przychód ze stosunku pracy w lutym 2022 r. nie przekracza 12 800 zł, należy zastosować przepisy w sprawie odroczenia terminu poboru części zaliczki na podatek wynikające z rozporządzenia z 7.1.2022 r. Oznacza to konieczność wyliczenia zaliczki na podatek według obecnych przepisów podatkowych oraz tych obowiązujących do 31.12.2021 r. Pobrać należy tę zaliczkę, która jest dla pracownika korzystniejsza, a pozostałą część odłożyć w czasie.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Jeżeli pracownik zrezygnował z ulgi dla klasy średniej, to nie należy jej odliczać od dochodu. Po drugie, suma miesięcznych przychodów ze stosunku pracy nie przekroczyła kwoty 12 800 zł, stąd zastosowanie ma zasada, że należy ustalić zaliczki na podatek według dwóch różnych stanów prawnych: obecnego, czyli zgodnie z Polskim Ładem oraz z zeszłego roku. Każdą z zaliczek ustala się stosując wskaźniki odpowiednie danemu stanowi prawnemu (np. kwota zmniejszająca podatek z 2021 r. – 43,76 zł i odliczenie składki zdrowotnej 7,75%). Pobrać należy tę zaliczkę, która jest niższa. Jednak różnicę między obiema zaliczkami pracodawca odracza w czasie. Nie ulega ona bowiem umorzeniu. Należy ją zacząć ściągać, jeśli zaliczka po nowemu będzie niższa od tej starej. Jeśli w trakcie roku to nie nastąpi, pracownik sam wszystko rozliczy w zeznaniu rocznym.

Jeżeli pracodawca wypłaca w jednym miesiącu dwie należności w dwóch różnych terminach, to pierwszą należy rozliczyć na ogólnych zasadach. Natomiast wypłacając drugą, najpierw należy ustalić przychód narastająco z tego miesiąca, obliczyć zaliczkę dwukrotnie od całości dochodu i pobrać tę niższą, ale po pomniejszeniu o zaliczkę wcześniej pobraną (z listy poprzedniej).

Lista nr 1 („trzynastka”) – bez ulgi dla klasy średniej, kosztów uzysku oraz kwoty zmniejszającej podatek

Lista płac Luty 2022
Płaca zasadnicza 6076,40 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 6076,40 zł
Składki społeczne w części finansowanej przez pracownika, łącznie 13,71% 833,08 zł
Przychód 6076,40 zł
Ulga dla pracownika:
Podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu) 5243 zł (6076,40 zł – 833,08 zł)
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 5243,32 zł (6076,40 zł – 833,08 zł)
Składka zdrowotna do ZUS 9% 471,90 zł
Zaliczka na podatek:

– obliczona wg Polskiego Ładu

– obliczona wg zasad z 2021 r.

– do pobrania

891 zł (5243 zł x 17%)

485 zł [(5243 zł x 17%) – 406,36 zł – składka zdrowotna 7,75%]

485 zł

Kwota do wypłaty 4286,42 zł (6076,40 zł – 833,08 zł – 471,90 zł – 485 zł)

Lista nr 2 (wynagrodzenie) – bez ulgi dla klasy średniej, z uwzględnieniem kosztów uzysku 250 zł oraz kwoty zmniejszającej podatek

Lista płac Luty 2022
Płaca zasadnicza 6264,80 zł
Podstawa wymiaru składek na ub. społeczne 6264,80 zł
Składki społeczne w części finansowanej przez pracownika, łącznie 13,71% 858,90 zł
Przychód narastająco 12 341,20 zł
Ulga dla pracownika:
Podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu) 10 399 zł (12 341,20 zł – 250 zł – 858,90 zł – 833,08 zł)
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 5405,90 zł (6264,80 zł – 858,90 zł)
Składka zdrowotna do ZUS 9% 486,53 zł
Zaliczka na podatek:

a) wg Polskiego Ładu

b) wg zasad z 2021 r.

c) do pobrania

Różnica między zaliczkami do odroczenia: 444 zł (1343 zł – 899 zł)

1343 zł [(10 399 zł x 17%) – 425 zł]

899 zł [(10 399 zł x 17%) – 43,76 zł – 825,31 zł – zdrowotne 7,75%]

414 zł (899 zł – 485 zł)

Kwota do wypłaty 4505,37 zł (6264,80 zł – 858,90 zł – 486,53 zł – 414 zł)