Uchylono obowiązujące do końca 2022 roku rozporządzenia w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych dotyczące wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku. Jednocześnie wydano dwa nowe rozporządzenia Ministra Finansów z 28.12.2022 r.:

1) w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2852);

2) w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2834), które obowiązują od 1.1.2023 r.

W rozporządzeniach zaktualizowano katalog ograniczeń w stosowaniu wyłączeń w stosowaniu tzw. mechanizmu pay & refund.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Ponadto przedłużono na 2023 r. okres obowiązywania wyłączenia w stosowaniu mechanizmu pay & refund względem wypłat należności, o których mowa w art. 26 ust. 2c PDOPrU (odpowiednio w art. 41 ust. 12 PDOFizU). Jak wyjaśnia MF, powodem dodania tego wyłączenia była zgłaszana przez środowisko płatników technicznych i emitentów całkowita lub częściowa niemożliwość wykonywania przez nich tych obowiązków i wynikające stąd problemy w poborze podatku u źródła, które nasiliły się po wejściu w życie zmian wprowadzonych od 1.1.2022 r. Dodatkowym celem dodanego wyłączenia było wykorzystanie okresu „zawieszenia” do przygotowania zmian ustawowych określających pobór podatku, który byłby adekwatny do rzeczywistej wiedzy uczestników tego procesu i ich zdolności do ustalenia przesłanek powiązania i sumy należności. W związku z tym, że rozwiązania na poziomie ustawowym nie zostały jeszcze przygotowane, przedłużono obowiązywanie tego wyłączenia do końca 2023 roku.

Wyłączenie stosowania mechanizmu pay & refund na podstawie rozporządzenia dalej ma być zależne od spełnienia warunków do zastosowania preferencji (tj. niepobrania podatku, zastosowania niższej stawki lub zwolnienia), wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.