Jeśli przy nabyciu samochodu podatnik nie mógł odliczyć VAT, to przy jego sprzedaży oraz przy wycofaniu nie powinien być naliczony VAT.

Istotne znaczenie przy ustalaniu skutków podatkowych sprzedaży samochodu ma to, czy przedsiębiorca będzie działał jako podatnik oraz czy przy nabyciu przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT.

W tym zakresie, jak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy z 28.7.2023 r. (554847):

Interpretacje

Na gruncie ustawy o VAT sprzedaż – pozostającego w majątku prywatnym właściciela – samochodu osobowego, który był wykorzystywany w sposób mieszany w firmie (np. w drodze użyczenia), nie podlega co do zasady opodatkowaniu VAT. Ministerstwo Finansów potwierdza, że w przypadku sprzedaży pojazdu z majątku prywatnego, od którego nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia VAT, wyprowadzonego wcześniej z działalności gospodarczej i niewykorzystywanego w tej działalności po wyprowadzeniu do majątku prywatnego, sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT. W przypadku gdy pojazd użytkowany w działalności gospodarczej znajduje się w majątku prywatnym i podatnik nie miał prawa do odliczenia od nabycia tego pojazdu, fakt odliczania bieżących kosztów związanych z eksploatacją danego samochodu w działalności, jak np. zakup paliwa do tego pojazdu, które zostanie zużyte w związku z użytkiem mieszanym pojazdu w działalności gospodarczej, nie powinien wpływać na opodatkowanie sprzedaży pojazdu VAT.

Pobierz Raport wynagrodzeń w księgowości 2023/2024! Sprawdź

Jeśli więc podatnik nabywając samochód nie mógł odliczyć VAT, ponieważ nie pozwalały na to przepisy obowiązujące w 2010 r., bądź też nabył go wyłącznie na cele prywatne, to można uznać, że nie będzie dokonywał sprzedaży takiego samochodu jako podatnik VAT.

Okoliczność, czy przysługiwało prawo do odliczenia przy nabyciu samochodu, ma istotne znaczenie również przy ewentualnym wycofaniu samochodu z działalności.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 VATU przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jeśli więc przy nabyciu samochodu nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT, to jego wycofanie na cele prywatne nie będzie opodatkowane VAT.